Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oświadczenie podatnika

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na Pani zapytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT najmu lokalu na cele użytkowe, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) o ...

Zwolnienia podmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2003 r. w sprawie zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług Urząd Skarbowy w Jędrzejowie informuje: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ...

Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu m ...

Dotyczy opodatkowania dofinansowania kształcenia pracowników bez skierowania zakładu pracy w formie szkoleń, kursów, studiów zaocznych, wieczorowych, studiów podyplomowych itp. związanych z wykonywaną pracą.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pismo z dnia 1 października 2003 r. uzupełnione 12 listopada 2003 r. w sprawie opodatkowania dofinansowania kształcenia pracowników bez skierowania zakładu pracy w formie szkoleń, kursów, studiów zaocznych, wiec ...

Czy złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez podatnika będącego partią polityczną, przeznaczającego dochody wyłącznie na cele statutowe, zwalnia podatnika z obowiązku składania deklaracji?

Stosownie do przepisów art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie, że: 1) zaprzestał działalności albo 2) jest podatnikiem korzystającym ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1, nie osiąga przych ...

W 2003 roku rozpocząłem spłatę rat kredytu wraz z odsetkami, które zamierzam odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2003 (kwota odsetek za 2003 rok – wg zaświadczenia z banku). W/w kwota odsetek będzie wpisana w załączniku PIT-D w części B1 poz. 27 i poz. 29 i powinna być przeniesiona do formularza PIT-36 poz. 150 lub PIT-37 poz. 105. Jednocześnie w związku z art. 26b ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym do zeznania podatkowego jestem zobowiązany dołączyć oświadczenie, według określonego wzoru (PIT-2K) o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z dana inwestycją (poz. 32 w PIT-2K), w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku (poz. 33 w PIT-2K). Nie wiem, o jakie wydatki chodzi (poz. 32 i poz. 33 PIT-2K) w przypadku wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej (około 74% wkładu to kredyt bankowy) i spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i w związku z tym nie wiem, w jaki sposób wypełnić w/w pozycje PIT-2K? Ja nie mam żadnych faktur związanych z wkładem budowlanym do spółdzielni (przelew bankowy). Uwzględniając wszystkie aktualnie dostępne mi informacje uważam, że w moim przypadku w poz. 33 PIT-2K nie powinno się nic wpisywać albo wpisać 0,00 zł. Natomiast w poz. 32 PIT-2K nie powinno wpisywać się kwoty kredytu. Proszę pisemną interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (art. 26 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym) tj. wypełnienia poz. 32 i poz. 33 PIT-2K.

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie ulgi związanej ze spłatą odsetek od kredytów mieszkaniowych udzielonych na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz ...

W jaki sposób należy obliczać miesięczną zaliczkę na podatek w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia w myśl art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Przepisy zawarte w art. 31 – 39 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) regulują dwa zasadnicze sposoby obliczania zaliczek. Pierwszy z nich normatywny ma zastosowanie do wszystkich pracowników, natomiast drugi ulgowy jest przeznaczony tylko dla tych osób, które złożą pracodawcy oświadczenie uprawniające do jego zastosowania. W n ...

dotyczy oświadczenia składanego w związku ze sprzedażą nieruchomości

Pismem z dnia 4.05.2004 r. uzupełnionym w dniu 31.05.2003 r. państwo M. zwrócili się do tutejszego organu o potwierdzenie, że zgodnie z informacją ustną, którą uzyskaliście w Urzędzie Skarbowym nie podlegacie 10-procentowemu podatkowi dochodowemu oraz niewymagane jest oświadczenie w tej sprawie. Do przedmiotowego pisma dołączono kserokopię aktu notarialnego Rep A. nr 3629 z 2004 r., gdzie zgodnie ...

Na jakiej podstawie prawnej mam potracać kwotę wolna od podatku z dochodu jaki przynosi mi wynajem lokali ? Jestem osobą zatrudnioną w ramach stosunku pracy i kwota wolna od podatku potrącana jest przez mojego pracodawcę z wynagrodzenia za pracę. Potrącenie kwoty wolnej od podatku dwukrotnie uważam za niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Informuję, że stosownie do uregulowania zawartego w art. 32 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) pracodawca zmniejsza zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty, zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku p ...


Generowanie strony w 4 ms