Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty prowizji bankowych

Czy w celu ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji, za koszt uzyskania przychodu można uznać prowizję banku od przyznanego kredytu (opłatę przygotowawczą)? Czy odsetki od kredytu stanowią koszt uzyskania oraz czy aby odsetki zostały uznane za koszt powinny być zapłacone do dnia sprzedaży akcji? Czy do kosztów można zaliczyć koszt założenia i prowadzenia rachunku brokerskiego w biurze maklerskim oraz koszt dostępu do serwisu notowań? Czy zwrot zapłaconej prowizji maklerskiej z tytułu dokonania transakcji odwrotnej zawartej w ciągu jednej sesji zmniejsza koszt uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie informuje, że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 22 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie jest częściowo nieprawid ...

Czy prowizja i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup akcji oraz koszty zakupu i sprzedaży akcji w biurze maklerskim i koszty prowadzonego rachunku w biurze maklerskim są kosztami uzyskania przychodu w momencie sprzedaży tych akcji ?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 11.03.2005 r. znak: OG-005/14/2005/PD II/415-3/05 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Pani "K" dotyczące podatku dochodowego od ...

Czy w sytuacji jednorazowego poniesienia wydatku z tytułu prowizji od kredytu obrotowego wydatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w miesiącu jego poniesienia, czy też należy go rozliczać w czasie?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółki – przedstawione we wniosku z dnia 16.03.2005 r., który wpłynął w dniu 16.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczą ...

Po jakim kursie należy przeliczyć prowizje bankowe płacone w walucie obcej z rachunku w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

DECYZJA Na podstawie art. 14 § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 15.04.2005 r., nr PD.423-25/05 w zakresie interpretacji prawa podatkowego - zmieniam zaskarżone postanowienie. Uzasadnienie Pismem z dn ...

dotyczy zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów potrącanych przez banki pośredniczące od dokonanych przez kontrahentów zagranicznych zapłat.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20 lipca 2005 r. (data wpływu 22 lipca br.), uzupełnionego pismem z dnia 3 października 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Czy zapłaconą przeze mnie prowizję mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji?

Na podstawie art.14a i art.14b oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa /jednolity tekst: Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005r./ w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Panią w piśmie z dnia 04.11.2005r. (data wpływu do Urzędu 08.11.2005r.) i uzupełnionego w ...

Pytanie Spółki dotyczyło wyceny zakupionych ( środkami z kredytytu inwestycyjnego w walucie obcej ) udziałów bez kosztów prowizji bankowej od kredytu oraz zrealizowanych różnic kursowych, które zakwalifikowała do podatkowych kosztów finansowych.

Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 18.08.2005 r. nr 1473/199/WD/423/67/05/HD w sprawie udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uznaje sta ...Czy odsetki i prowizję od zaciągniętego kredytu na zakup akcji na giełdzie papierów wartościowych można odliczyć w ramach kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt8 lit. a i pkt 38, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu podania z dnia 15.03.2006 r. w sprawie ...

Generowanie strony w 6 ms