Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: brak formalny

Zapytanie pisemne

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 15.03.2005 r. (znak: I US.XVII/415/17/05), uchyla ww. postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

1. Autor skargi kasacyjnej w zarzucie dotyczącym przepisów postępowania nie wskazał żadnego przepisu postępowania, które miał naruszyć Sąd I instancji przy rozpoznaniu sprawy. 2. W związku z tym, że w obrocie prawnym pozostaje decyzja dotycząca zaległości podatkowej, naliczenie odsetek w świetle art. 51 § 1, art. 53 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wydaje się w pełni uzasadnione.

Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 4 lutego 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1010/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Jadwigi i Janusza W na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2002 r. Nr PB.3.35-820/2/2002. Powyższe rozstrzygnięcie powstało na tle następującego stanu faktycznego i prawnego: Decyzją z dnia 17 grudnia 2001 r. Nr UKS-DO/12/2/32/2001/0658/ ...


1. Art. 183 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - dalej: p.s.a. - związanie Sądu granicami skargi kasacyjnej, czyni z tego środka odwoławczego środek prawny wysoce sformalizowany. Oznacza to związanie zarówno podstawami kasacyjnymi, jak i wnioskami zawartymi w skardze. Zasada zawarta w art. 183 p.s.a. wyznacza więc kierunki badania zaskarżonego orzeczenia. Naczelny Sąd Administracyjny nie może z własnej inicjatywy podjąć żadnych badań w celu ustalenia innych, poza przedstawionymi w skardze kasacyjnej, wad zaskarżonego orzeczenia lub postępowania przed sądem pierwszej instancji i musi ograniczać uwagę wyłącznie do weryfikacji zarzutów, sformułowanych przez wnoszącego skargę kasacyjną (por. wyrok NSA z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt FSK 192/04, niepubl.). Zasada związania granicami skargi kasacyjnej nie dotyczy jedynie przypadków stwierdzenia nieważności postępowania. 2. Należy zauważyć, że zarzut naruszenia prawa materialnego może być formułowany wówczas, gdy w ocenie wnoszącego skargę kasacyjną, stan faktyczny został ustalony w sposób niewadliwy.

Decyzją z dnia 19 marca 2003 r., Nr PB.2.31-4117/823-5/03 Izba Skarbowa w Szczecinie utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2002 r. określającą dla skarżącego Marcina W wysokość straty poniesionej w 1999 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Organy podatkowe zakwestionowały skarżącemu zarachowanie w koszty uzyskania przychodów kwoty 10.209,40 zł ...

1. Art. 176 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administractjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowił, że skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości lub w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Oznaczało to, że autor skargi kasacyjnej poza wskazaniem naruszonego przepisu prawa materialnego miał wyjaśnić na czym, jego zdaniem, polegała błędna interpretacja tego przepisu lub jego niewłaściwe zastosowanie przez sąd i jaka winna być interpretacja właściwa lub właściwe zastosowanie. Podobnie w odniesieniu do naruszenia prawa procesowego 2. Przy tak ustalonym stanie faktycznym, którego w skardze kasacyjnym strona nie podważała w ogóle nie można było Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu zarzucać naruszenia postanowień art. 22 ust. 1 i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) przez odniesienie kosztów uzyskania przychodów do tego roku, w którym przychody zostały osiągnięte. Zarzut ten nie został w skardze kasacyjnej uzasadniony, a Naczelny Sąd Administracyjny związany granicami skargi kasacyjnej (art. 183 Prawa o postępowaniu...) nie mógł „domyślać się na czym - zdaniem skarżących - polegała błędna wykładnia lub niewłaściwe zastosowanie tych przepisów. Jeżeli chodziło o zarzucone naruszenie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym to rację miał Wojewódzki Sąd Administracyjny, że przepis ten nie rozstrzygał o rozliczeniu kosztów "w czasie" 3. Sąd uznał za zgodne z przepisami o postępowaniu podatkowym stanowisko organów podatkowych co do tego, że wszystkie koszty związane z prawem użytkowania wieczystego, w wypadku skarżącego, związane były ze sprzedażą wybudowanych mieszkań. Z kolei wskazane w uzasadnieniu skargi kasacyjnej postanowienia art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a i b nie miały w sprawie zastosowania jako, że dotyczyły podatników ponoszących wydatki na “własne potrzeby mieszkaniowe". Natomiast skarżący, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zaspokajał "cudze" potrzeby mieszkaniowe. Osoby, które nabywały od niego mieszkania mogły korzystać z ulgi podatkowej z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. d.

Wyrokiem z 24 marca 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1290/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargi Barbary i Krzystofa T na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z 6 maja 2002 r.: Nr PB.2.39 - 4117/823-37/2002 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. Nr PB.2.39-820/4/02 w przedmiocie odsetek za zwłokę od zaległości w podatku dochodowym za ten rok. Z uzasadnienia ...

1. W decyzji organu odwoławczego określono stronę postępowania poprzez wskazanie jej firmy i siedziby, powołanie decyzji wydanej w l instancji i wskazanie daty wniesienia odwołania. Wprawdzie dane te podano również w treści rozstrzygnięcia, jednakże nie zostały one pominięte, a zapoznanie się z treścią decyzji pozwala w sposób jednoznaczny ustalić jej adresata. Również i w tym przypadku strona nie miała wątpliwości, iż decyzja jest skierowana do niej, skoro wniosła od niej skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym stanie rzeczy brak było podstaw do uznania, iż organy podatkowe rażąco naruszyły przepisy postępowania, nie stosując się w sposób oczywisty do nakazu określającego elementy, jakie winny się znaleźć w decyzji. 2. Zatem, aby skorzystać z wyjątku od zasady potrącalności kosztów już poniesionych podatnik winien je tak udokumentować, aby wynikał z nich związek z przychodami roku, w którym je zarachowano. W przeciwnym wypadku obowiązuje ogólna zasada potrącania kosztów już poniesionych. 3. Dla prawidłowości określenia zobowiązania podatkowego decydujące znaczenie ma treść ustawy podatkowej. Koszt w ujęciu ekonomicznym (a takim ujęciem posługuje się ustawa o rachunkowości, które celem jest zapewnienie w sprawozdaniach finansowych rzetelnego obrazu finansów podmiotu, również z uwzględnieniem dalszych okresów) nie jest tożsamy pojęciowo z kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to pojęcie szersze. 4. W podstawach kasacyjnych zarzucono Sądowi również naruszenie przepisu art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez wskazania ustępów i punktów naruszonych przez Sąd. Ponadto, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 176 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zarzut ten nie został uzasadniony. Naczelny Sąd Administracyjny jest związany granicami skargi kasacyjnej, z urzędu bierze pod uwagę tylko nieważność postępowania (art. 183 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Nie może zatem zastępować strony w formułowaniu uzasadnienia zarzutu.

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P spółki z o.o. w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z 1 lutego 2002 r. Decyzją tą Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, określającą skarżącej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 1997 r. i ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji w sprawach podatkowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 12.04.2005 r. (znak: II US. PB-I/415/15/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego: Pismem z dn ...

dotyczy reprezentacji spółdzielni występującej o wydanie postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie z dnia 26.04.2005 r. (znak: US.II.0-005/1/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Pismem z dnia ...

Mimo braku formy aktu notarialnego, umowa renty zawarta przez skarżącego jest ważna w zakresie świadczeń w ramach tej umowy".

Wyrokiem z dnia 11 marca 2004 r., sygn. akt SA/Sz 357/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu skargi Xavera B orzekł o uchyleniu decyzji Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2001 r. Nr PB.3.35-823/12-123/2001 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 rok. W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył ustalenia faktyczne oraz przedstawił stan prawny sprawy. ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oraz kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów cesji (przelewu) wierzytelności, w tym „umowy o odstąpieniu należności"

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 26.04.2005 r. (znak: PUS.V.436/02/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z d ...

Generowanie strony w 25 ms