Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: braki podania

Zapytanie pisemne

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 15.03.2005 r. (znak: I US.XVII/415/17/05), uchyla ww. postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...


Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera braki, o których mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.), to pozostawienie tego wniosku bez rozpatrzenia może nastąpić po wezwaniu wnioskodawcy na podstawie art. 169 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) do usunięcia tych braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) wystąpił na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pytaniem prawnym przytoczonym w sentencji uchwały. Pytanie prawne zostało przedstawione w następującym stanie faktycznym: W dniu 14 listopada 2002 r. ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji w sprawach podatkowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 12.04.2005 r. (znak: II US. PB-I/415/15/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego: Pismem z dn ...

dotyczy reprezentacji spółdzielni występującej o wydanie postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie z dnia 26.04.2005 r. (znak: US.II.0-005/1/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Pismem z dnia ...

dotyczy możliwości odliczenia od dochodu uzyskanego przez podatnika za 2004 r. (i lata następne) wydatków na dojazdy żony na zabiegi lecznicze, w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej do wysokości 2.280 zł

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 31.05.2005 r. (znak: L.IUS.XVII/415/42/05) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkoweg ...

1. Jeżeli skarżący upatrują naruszenie art. 113 § 1 p.s.a. w tym, że sąd przed zamknięciem rozprawy powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe, to taki zarzut, w świetle przedstawionych wyżej wyjaśnień, musi być uznany za chybiony. 2. Błędna wykładnia i niewłaściwe zastosowanie to dwa - odmienne - sposoby naruszenia prawa materialnego. Pierwszy polega na mylnym rozumieniu treści normy prawnej a drugi - zwany błędem subsumcji - polega na błędnym przyjęciu lub zaprzeczeniu związku między ustalonymi faktami a normą prawną .

Decyzją z dnia 18 stycznia 2002 r. Urząd Skarbowy odmówił małżonkom Agacie i Krzysztofowi W stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. Decyzja organu pierwszej instancji została wydana po rozpatrzeniu wniosku podatników, do którego dołączona została druga już korekta zeznania o wysokości wspólnych dochodów małżonków osiągniętych w 1998 roku (PIT- 33), zawierająca odli ...

1. Wnosząca skargę kasacyjną nie wskazała jakie przepisy postępowania ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostały naruszone. Dla skutecznego sformułowania zarzutu ich naruszenia przez Sąd nie jest wystarczające wskazanie na przepisy Ordynacji podatkowej. Sąd administracyjny nie stosuje bowiem bezpośrednio przepisów tej ustawy. W świetle treści art. 145 §2 u.p.p.s.a. w sprawach na decyzje i postanowienia z zakresu postępowania podatkowego sąd I instancji uwzględniając skargę na te decyzje i postanowienia uwzględnia przepisy regulujące postępowanie, w którym wydano zaskarżoną decyzję lub postanowienie, a więc w analizowanym przypadku przepisy Ordynacji podatkowej. 2. Autor skargi kasacyjnej wskazując na uchybienia przepisom prawa materialnego nie skonkretyzował sposobu w jaki uchybienie to nastąpiło. Nie wystarczy bowiem podnieść, że naruszenie prawa materialnego polegało na błędnej jego wykładni lub niewłaściwym zastosowaniu. Wnoszący skargę kasacyjną powinien wykazać czy i w jaki sposób dokonano błędnej wykładni oraz na czym polegało niewłaściwe zastosowanie wskazanych przez niego przepisów prawa i czy miała miejsce zarówno błędna wykładnia, czy tylko niewłaściwe ich zastosowanie. Tymczasem takich informacji brak w treści skargi kasacyjnej.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 stycznia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 804/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Ewy H na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 8 marca 2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. Izba Skarbowa powyższą decyzją utrzymała w mocy decyzję Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2001 r. Odwoławczy or ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 29.06.2005 r. (znak: II US.PB-I-415/32/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów p ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oraz kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów cesji (przelewu) wierzytelności, w tym „umowy o odstąpieniu należności"

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 26.04.2005 r. (znak: PUS.V.436/02/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z d ...

Generowanie strony w 8 ms