Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akceptacja

Czy w przypadku otrzymania faktury VAT, na której wystawca omyłkowo wskazał jako nabywcę towarów lub usług jedną ze spółek przejętych przez Podatnika, dopuszczalne jest wystawienie przez Podatnika noty korygującej i odliczenie podatku VAT naliczonego wykazanego na tej fakturze?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawiania not korygujących stwierdza, że: stanowisko przedstawi ...

Czy w przypadku otrzymania faktury VAT – na której wystawca omyłkowo wskazał jako nabywcę towarów lub usług jedną ze spółek przejętych przez Podatnika, a następnie wystawienia przez Podatnika noty korygującej, prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze następuje w terminach określonych w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, bez względu na termin otrzymania akceptacji wystawionej noty?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nalicz ...

Czy przedmiotowe rozporządzenie Ministra Finansów daje Spółce podstawę do zastosowania rozwiązania wnioskowanego przez klienta, tzn. czy wolno Spółce wystawiać faktury VAT w formie elektronicznej, przy równoczesnym wystawianiu faktur korygujących do tych faktur VAT w formie papierowej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2005 (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi ...

Wnioskodawca jest organizacją, zrzeszającą wiele firm prowadzących działalność polegającą na produkcji i dostawie komponentów do samochodów (dalej dostawcy). Nabywcami produktów dostawców są podmioty należące do koncernów produkujących samochody. Są to spółki zarówno krajowe jak i podmioty z innych niż Polska krajów Unii Europejskiej. Podatnik pyta czy, dostawcy mogą wprowadzić rozwiązanie, polegające na tym, że faktury z tytułów dostaw będą wystawiane przez nabywców (samofakturowanie). Powyższe dotyczyłoby dostaw krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych na rzecz nabywców będących podatnikami podatku od wartości dodanej w krajach UE innych niż Polska. W związku z powyższym wnioskodawca pyta czy w myśl obowiązujących przepisów może zostać zastosowane w powiązaniu z wystawianiem, przesyłaniem i przechowywaniem oraz udostępnianiem organom faktur w formie elektronicznej (zarówno w odniesieniu do dostaw krajowych jak i do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów) przy wykorzystaniu systemu wymiany danych elektronicznych EDI oraz czy w tym zakresie obowiązuje wymóg akceptacji przez dostawcę wystawionej faktury w formie podpisu. Ponadto podatnik pyta gdzie powinno znajdować się urządzenie do przesyłania i odbioru danych w systemie EDI oraz czy strony będą mogły dowolnie wybrać podmiot pośredniczący w zakresie dostępu do EDI. Podatnik stoi na stanowisku, że w świetle obowiązujących przepisów można zastosować samofakturowanie w w/w zakresie oraz, że wymóg akceptacji w formie podpisu nie obowiązuje w odniesieniu do faktur wystawionych w formie elektronicznej. Zdaniem wnioskodawcy urządzenie do przesyłania i odbioru danych w systemie EDI będzie mogło się znajdować zarówno w kraju, jak i w innym kraju, a podmiotem pośredniczącym w zakresie dostępu do systemu EDI będzie mógł być podmiot krajowy lub podmiot zagraniczny.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w § 9 określa jakie elementy powinna zawierać faktura VAT, także wystawiona w f ...

W okresie próbnego testowania systemu - przed złożeniem akceptacji-wygenerowane faktury - jako niestanowiące faktur VAT, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy - nie będą rodziły skutków podatkowych. W konsekwencji nie powstanie obowiązek zapłaty kwoty podatku w nich wykazanych zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

Czy akceptacja w formie podpisu, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b) w/w rozporządzenia może zostać dokonana przez pracownika Nabywcy usługi tub towaru, któremu Dostawca udzieli stosownego odrębnego pełnomocnictwa do podpisywania (akceptacji) w jego imieniu faktur VAT, faktur korygujących oraz duplikatów faktur oraz czy tak podpisana (zaakceptowana) faktura VAT, faktura korygująca oraz duplikat faktury będzie upoważniała Nabywcę do odliczenia podatku naliczonego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w ...

opisana forma elektronicznej akceptacji dokonana w ramach zawartej umowy o stosowanie pomiędzy stronami systemu wymiany danych EDI (uwzględniającej wymogi zaleceń Komisji Europejskiej), przewidująca stosowanie procedur gwarantujących przesyłanie faktur, która zapewnia autentyczność i integralność faktur, spełnia warunki określone w § 3 pkt 2 w związku z § 4 pkt 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

W zakresie prawidłowości akceptacji faktury przez osobę trzecią posiadającą pełnomocnictwo do podpisywania faktur VAT w imieniu dostawcy oraz odliczenia podatku naliczonego na niej wskazanego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

W zakresie uzyskania akceptacji do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy w świetle art. 88 ust. 3a pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. warunek, że faktury zostały zaakceptowane przez Sprzedającego, będzie spełniony jeżeli tej akceptacji dokona pracownik Spółki, w ramach udzielonego pełnomocnictwa szczególnego w formie notarialnej przez Sprzedającego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 469 ms