Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pakiet socjalny

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowania (wynikające z niewykonania zobowiązań pracodawcy z tytułu zawartego wcześniej pakietu gwarancji pracowniczych) zasądzone wyrokiem sądu powszechnego wraz z odsetkami podlegają opodatkowaniu tym podatkiem?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g i pkt 95, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w związku z pismem spółki z dnia 23.03.2005 r. (znak: L.dz. DO-72-2005) w sprawie udzieleni ...

Podatnik zapytuje czy w związku z udzieleniem przedmiotowej pożyczki będzie musiał wykazać jej wartość jako sprzedaż zwolnioną (w deklaracji VAT-7 i ewidencjach) oraz wystawić fakturę VAT. Ponadto Podatnik zapytuje czy w związku z nabyciem w/w usług gastronomicznych i towarów przeznaczanych na paczki dla dzieci należy naliczać VAT należny i wystawiać odpowiednio fakturę. Zdaniem Podatnika usługa udzielania pożyczek świadczona poza systemem bankowym została opatrzona numerem statystycznym PKWiU 65.22 i podlega ona zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy o VAT. Jednakże, w ocenie Podatnika, nie powstaje w tym wypadku obowiązek wykazania wartości udzielonej pracownikowi pożyczki jako sprzedaży zwolnionej w deklaracji VAT-7, ponieważ czynność ta jest związana z działalnością socjalną Podatnika. Ponadto nie dokumentuje się czynności fakturą wewnętrzną, ponieważ nie została ona wymieniona w art. 7 ust. 2 i 8 ust. 2 ustawy o VAT. Zdaniem Podatnika w przypadku przekazania pracownikom w/w usług gastronomicznych i towarów przeznaczonych na paczki dla dzieci, nie wystąpi obowiązek wystawienia faktury i naliczania podatku należnego, ponieważ Podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupu tychże towarów i usług.

Stan faktyczny: Podatnik ze środków zgromadzonych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) chciałby udzielić pracownikowi pożyczki zwrotnej, oprocentowanej w wysokości 2% w skali roku. Ponadto w ramach działalności socjalnej Podatnik chciałby zakupić usługi gastronomiczne w związku z organizacją Wigilii czy zabawy noworocznej i przekazać je pracownikom oraz zakupić towary i przez ...

Czy odszkodowanie otrzymane na podstawie umowy podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 - § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w roku 2001, po rozpatrzeniu wni ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należność pieniężna otrzymana w wyniku ugody sądowej zawartej pomiędzy podatnikiem a spółką S.A. w związku z nie wypłaceniem przez spółkę świadczenia należnego podatnikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed terminem określonym w "Pakiecie gwarancji socjalnych"?

Wnioskiem z dnia 28.02.2006r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zapytanie dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznyc ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należność zasądzona wyrokiem Sądu, otrzymana na skutek rozwiązania umowy o pracę, której podstawą prawną są postanowienia umowy Pakiet Gwarancji Socjalnych?

Podatniczka wnioskiem z dnia 28.12.2006r. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych należności pieniężnej w wysokości 19.905,60 zł, zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Lesznie Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 3 ...

Czy w przypadku otrzymania odszkodowania zasądzonego wyrokiem sadowym z tytułu bezzasadnego wypowiedzenia należy odprowadzić podatek dochodowy czy wypłacona kwota korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3b?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

1. Czy odszkodowanie wypłacone zwolnionemu pracownikowi za naruszenie Gwarancji Zatrudnienia odpowiada dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b i jako takie podlega opodatkowaniu? 2. Czy odsetki za nieterminowe wypłacenie odszkodowania, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie ugody sądowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wydatki Spółki na zakup usług prawnych związanych z opracowaniem tzw. pakietu socjalnego (pakietu gwarancji pracowniczych) i negocjowania jego postanowień z nowym właścicielem (inwestorem) Spółki, udokumentowane fakturami VAT (lub innymi dowodami, w zależności od statusu prawnego usługodawcy) będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia wypłaty odszkodowania za naruszenie gwarancji pracowniczych określonych umową społeczną są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 updof?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 4 ms