Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedmiot umowy leasingu

Czy wydatki, związane z pojazdem będącym przedmiotem leasingu, poniesione już po jego utracie, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

DECYZJA Na podstawie art. 14b §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60) oraz art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowi ...

Jak rozliczyć w Spółce zwrot przez właściciela gruntu nakładów (inwestycje w obcych środkach trwałych, podlegające amortyzacji u leasingobiorcy) poniesionych przez Spółkę w trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem była nieruchomość składająca się z działki, wybudowanych na niej budynków i budowli, maszyn?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej ...

Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego z tytułu wykupu samochodu o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, będącego przedmiotu leasingu operacyjnego, którego umowę zarejestrowano w urzędzie skarbowym?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wykupu przedmiotu ...

Czy uzyskane odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia autocasco, związane z utratą przedmiotu leasingu stanowi przychód?

Z przedstawionego we wniosku stanowiska wynika, iż uzyskane odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia autocasco, związane z utratą przedmiotu umowy leasingu, będzie stanowiło przychód. Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 ...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanych rat leasingowych w przypadku zerwania umowy leasingu operacyjnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 25.05.2005 r. dotyczące możliwości odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanych rat leasingowych w przypadku zerwania umowy leasingu operacy ...

Czy podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w ...

w sprawie możliwości zastosowania do opodatkowania stron umowy leasingu dot.składników majątku stanowiących podlegające amortyzacji rzeczy ruchome, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, przepisu art.17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.06.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki w części dotyczącej moż ...

Możliwość skorzystania z prawa do skorzystania z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną na fakturze za nieprawidłowe.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 08.06.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 08.06.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co d ...

Czy Spółka po dokonaniu sprzedaży przedmiotu leasingu, uprawniona jest do dokonania korekty wykazanego wcześniej przychodu należnego, w sytuacji, gdy zwraca korzystającemu wartość uzyskanej w ten sposób korzyści lub też, gdy uzyskaną korzyść zalicza na poczet odszkodowania, do zapłaty którego zobowiązany jest korzystający.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.07.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Spółka po dokonaniu sprzedaży przedmiotu leasingu, uprawniona jest do dokonania korek ...


Generowanie strony w 33 ms