Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utrata przedmiotu umowy leasingu

Czy wydatki, związane z pojazdem będącym przedmiotem leasingu, poniesione już po jego utracie, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

DECYZJA Na podstawie art. 14b §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60) oraz art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowi ...

Czy wydatki poniesione przez podatnika na wykup przedmiotu leasingu, po jego utracie stanowią koszt uzyskania przychodów?

Z przedstawionego we wniosku stanowiska wynika, że po utracie przedmiotu leasingu wydatki poniesione z tytułu jego wykupu będą stanowić koszty uzyskania przychodu, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza co następuje: Przepis art. 22 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ...

Czy uzyskane odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia autocasco, związane z utratą przedmiotu leasingu stanowi przychód?

Z przedstawionego we wniosku stanowiska wynika, iż uzyskane odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia autocasco, związane z utratą przedmiotu umowy leasingu, będzie stanowiło przychód. Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 ...

Czy w przypadku zerwania umowy leasingu wydatki poniesione na opłatę comiesięczną rat leasingowych pozostaną kosztem uzyskania oraz czy konieczne jest dokonanie korekt w tym zakresie ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) podziela pogląd przedstawiony w piśmie złożonym w dniu 25.05.2005 r. w sprawie dokonania interpretacji zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego kosztów uzyskania przychodu, tj. czy w przypad ...

Czy nieściągalna wierzytelność, która zdaniem podatnika powstała w momencie odmowy przez firmę ubezpieczeniową wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia autocasco stanowi koszt uzyskania przychodu? Czy z chwilą wypłaty odzkodowania wystąpi przychód z wierzytelności?

Z przedstawionego we wniosku stanowiska wynika, że nieściągalna wierzytelność powstała w momencie odmowy przez firmę ubezpieczeniową wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia autocasco stanowi koszt uzyskania przychodu, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza co następuje (odpowiedz ...

Czy - a jeżeli tak - to na jakiej podstawie prawnej, możliwe jest zaliczenie wartości utraconego przedmiotu (a przynajmniej jego nie spłaconej przez korzystającego części) w koszty działalności firmy leasingowej i czy podstawę taką może stanowić art. 15 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o p.d.o.p.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki Nr DK/788/2005 z dnia 13.05.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 16.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drug ...

Czy w opisanym stanie faktycznym raty leasingowe, płacone na rzecz leasingodawcy zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, po kradzieży wózka widłowego będącego przedmiotem tejże umowy leasingu, stanowią koszt uzyskania przychodu?

W dniu 13.10.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten został uzupełniony w dniu 19.12.2005r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik był leasingobiorcą wózka widłowego. W ramach upoważnienia wynikającego z zawartej umowy leasingu, Spółka wynajmowała leasingo ...

Pytanie dotyczy zaliczenia do k.u.p. kwoty odpowiadającej wydatkom na nabycie likwidowanych środków trwałych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Jakie konsekwencje podatkowe wywołuje rozliczenie skutków umowy leasingu w związku z utratą przedmiotu leasingu?

POSTANOWIENIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że przed ...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych wydatków związanych z wypowiedzianą umową leasingową.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie : art.14a § 1 i § 4 i art.216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. tj. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radziejowie uznaje za nieprawidłowe stanowisko wyrażone przez Pana we wniosku z dnia 31 października 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w i ...

Generowanie strony w 12 ms