Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość zadłużenia

Czy do wartości zadłużenia, o której mowa w treści art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy wliczać wartość dopłat do kapitału wniesionych do Spółki przez wspólnika w trybie art. 177 - 178 kodeksu spółek handlowych?

W dniu 8.03.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym piśmie Wnioskująca podnosi, iż otrzymała od Swojego jedynego udziałowca pożyczkę na budowę i wyposażenie hal produkcyjnych. W związku z tym, że oddanie inwestycji do eksploatacji nastąpiło przed pierwszą płatnością odsetek od zaciągniętych pożyczek, ...

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, jak interpretować pojęcie „wartość zadłużenia” w przypadku, gdy wobec jedynego wspólnika Spółki udzielającego pożyczki z chwilą spłaty odsetek od tych pożyczek istnieją jednocześnie wzajemne należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług?

W dniu 8.03.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym piśmie Wnioskująca podnosi, iż otrzymała od Swojego jedynego udziałowca pożyczkę na budowę i wyposażenie hal produkcyjnych. W związku z tym, że oddanie inwestycji do eksploatacji nastąpiło przed pierwszą płatnością odsetek od zaciągniętych pożyczek, ...

Czy w przypadku, gdy Spółka będzie posiadać dwóch udziałowców, ustalenie wskaźnika odsetek, których nie można odliczyć dla celów podatkowych, winno nastąpić z uwzględnieniem trzykrotności całego kapitału zakładowego, czy też tylko trzykrotności kapitału przypadającego na wspólnika, który udzielił pożyczki w stosunku do zadłużenia wobec tego wspólnika, który tej pożyczki udzielił?

W dniu 8.03.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym piśmie Wnioskująca podnosi, iż otrzymała od Swojego jedynego udziałowca pożyczkę na budowę i wyposażenie hal produkcyjnych. W związku z tym, że oddanie inwestycji do eksploatacji nastąpiło przed pierwszą płatnością odsetek od zaciągniętych pożyczek, ...

W którym momencie należy określić wielkość przekraczającą trzykrotność kapitału zakładowego skoro w pierwszej kolejności nastąpi spłata pożyczek a następnie odsetek od tych pożyczek?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2005 r. (data wpływu 02.02.2005r.), uzupełnionego w dniu 09.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu określenia wielko ...

Jeżeli przed wypłatą odsetek od pożyczek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z umową spółki i w konsekwencji w dniu wypłaty wielkość tego kapitału osiągnie poziom, który spowoduje że całość odsetek będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu dla spółki to czy na gruncie prawa podatkowego nie będzie występowała kolizja?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2005 r. (data wpływu 02.02.2005 r.), uzupełnionego w dniu 09.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lu ...

Czy do wyliczenia wielkości zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki przez udziałowca zagranicznego, Spółka powinna brać pod uwagę inne kwoty zobowiązań wobec udziałowca? np. zysk za rok ubiegły, ewentualnie wynagrodzenia lub zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji, np. w zarządzie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika nr 83/2005 z dnia 20 maja 2005 r. (sporządzonym w dniu 18 maja 2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawn ...

Czy Spółka prawidłowo wylicza miesięcznie wartość zadłużenia pożyczki w EURO w oparciu o kurs z aktu notarialnego, czy też powinna aktualizować miesięcznie wartość zadłużenia w oparciu o kurs sprzedaży z dnia spłaty zadłużenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem nr 83/2005 Podatnika z dnia 20 maja 2005 r. (sporządzonym w dniu 18 maja 2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie prawidłowości wyliczenia mi ...

jak określić wysokość zadłużenia w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233, art. 239 w związku z art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.10.2005r. Spółki Akcyjnej "D" wniesionego na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 07.10.2005r., Nr 1471 ...

czy z wymienionych tytułów powstaje zadłużenie w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. oraz pojęcia "zadłużenia".

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie: - zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1471/DPD1/423/64/05/MK/1 z dnia 07.10.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Czy zapłacone odsetki od pożyczki stanowić będą koszty uzyskania przychodów, w przypadku, gdy pożyczka zaciągnięta została od spółek będących jednocześnie właścicielami spółki, która jest 100% akcjonariuszem Banku.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 25.05.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 30.05.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy zapłacone odsetki od pożyczki stanowić będą ...

Generowanie strony w 17 ms