Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zobowiązanie cywilnoprawne

Czy czynność odnowienia może byc traktowana jako pożyczka, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym posiadała ona wobec kontrahentów zagranicznych zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług a także otrzymanych zaliczek. Kontrahenci Spółki zbyli swoje wierzytelności wobec Spółki na rzecz jednego podmiotu zagranicznego. Spółka negocjuje z tym podmiotem restrukturyzację swych zobowiązań, która polegać ma na odnowieniu zobowiązań Spółki w ten sposób, ...

Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów, zredukowaną wierzytelność na podstawie zawartego układu z dłużnikiem, która to wierzytelność została uprzednio zarachowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako przychód należny?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów, zredukowanej wierzy ...

Pytanie podatnika W jaki sposób w świetle obowiązującego prawa podatkowego, zakwalifikować dodatkowe zobowiązania wynikające z Aktu Notarialnego zamiany działek (uzbrojenie i wyłożenie kostką brukową działki podlegającej zamianie)?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 0 ...

Z treści wniosku Podatnika wynika, że w związku z planowaną restrukturyzacją, obejmującą przede wszystkim zmiany w zakresie charakteru prowadzonej dotychczas działalności (tzn. rezygnacji z działalności handlowej na rzecz świadczenia usług doradczych, księgowych oraz produkcji w zakresie profili okiennych) Spółka zamierza przenieść na rzecz podmiotu trzeciego (który będzie prowadził działalność w zakresie dotychczas wykonywanym przez Wnioskodawcę) zobowiązania Spółki wobec jej kontrahentów. Wątpliwości Podatnika dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług przeniesienia zobowiązań. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że czynność przeniesienia przedmiotowych zobowiązań nie stanowi czynności, do której mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie została ono wymienione w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, zdaniem Spółki, przeniesienie zobowiązań nie spełnia przesłanki uznania tej czynności za dostawę towarów (gdyż zobowiązanie nie jest towarem) ani za świadczenie usług, gdyż następuje jedynie zmiana podmiotu zobowiązanego do zapłaty długu, bez świadczenia dodatkowych czynności przez strony transakcji.

Zdaniem Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Według definicji usta ...

W sprawie zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zakupów dokonanych w związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej tj.: meble, sprzęt komputerowy i towary handlowe, których zakup został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.06.2006 r., w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku postanawia stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie jest nieprawidłowe. ...

Czy otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 05.07.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ...

Czy odszkodowanie otrzymane przez Podatnika, z tytułu nieterminowego oraz nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy, należy uwzględnić przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika l.dz. 1406/EK/2006 z dnia 03.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 05.07.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Stan faktyczny: Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Prezydent Miasta umarza wierzytelności cywilnoprawne osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej z tytułu zaległych opłat czynszowych, uzytkowania wieczystego, najmu. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z pytaniami: Czy Urząd Miasta ma obowiązek sporządzania informacji PIT-8C w przypadku umorzeń zobowiązań cywilnoprawnych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej? Czy wartość umorzonych odsetek od zaległości cywilnoprawnych osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? Czy umorzenie wierzytelności cywilnoprawnej w stosunku do zmarłego dłużnika stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w stosunku do spadkobierców zobowiązanego ? Czy odpisanie przez Urząd Miasta należności przedawnionych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 i art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie uznaje stanowisko płatnika - Urzędu Miasta przedstawione we wniosku złożonym w dniu 05.04.2007r. (uzupełnionym w dniu 25.06.2007r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Czy wartość przejętych przez nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa zobowiązań powiększa podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu transakcji sprzedaży tej części przedsiębiorstwa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...


Generowanie strony w 51 ms