Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie pracy

Czy wartość pracy osób bezrobotnych stanowi dla spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Stan faktyczny: Spółka z o.o. na podstawie umowy o staż podpisanej z Urzędem Pracy w 2004r. zatrudniła dwie osoby bezrobotne. Wynagrodzenia tych osób (stypendium i składki na ubezpieczenie) finansowane są przez Urząd Pracy ze środków unijnych w ramach programu „Młodzież przyszłością województwa pomorskiego”. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lu ...

Czy dochód uzuskany z tyt. nieodpłatnego świadczenia pracy przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

W dniu 15 lutego 2005r. Wspólnota mieszkaniowa... zwróciła się o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie: czy dochód uzyskany z tytułu nieodpłatnego świadczenia pracy przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a, art. 1 ...

Czy nieodpłatne świadczenie pracy na rzecz wspólnoty przez właściciela lokalu z tytułu zaległości czynszowych winno być wykazane w zeznaniu CIT - 8 w pozycji przychody.

W dniu 15 lutego 2005r. Wspólnota Mieszkaniowa... zwróciła się o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie: czy nieodpłatne świadczenie pracy na rzecz wspólnoty przez właściciela lokalu z tytułu zaległości czynszowych winno być wykazane w zeznaniu CIT - 8 w pozycji przychody. W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art.216 oraz art.14a, art.14b, art.14 ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy w przypadku oddelegowania pracowników do Holandii celem świadczenia usługi zbierania pieczarek, kosztem uzyskania przychodów Spółki będą diety wypłacane pracownikom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...Czy wartość składek - wartość ryczałtu obejmującego mieszczące się w pakiecie świadczenia zdrowotnego o wartości niesprecyzowanej, jakie Wnioskodawca będzie uiszczać, zostanie zaliczona do przychodu pracowników zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Generowanie strony w 76 ms