Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faktura korygująca

Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wystawiona faktura z wykazanym w niej podatkiem nie odzwierciedla rzeczywistej sprzedaży.

Wątpliwość prawna przedstawiona przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie powstała na tle następującego stanu faktycznego. Izba Skarbowa w Olsztynie decyzjami z dnia 8 marca 2000 r. (nr ... i ...) utrzymała w mocy zakwestionowane w odwołaniach pełnomocnika Ryszarda T. decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie z dnia 20 listopada 1999 r ...

Przychody

Urząd Skarbowy w Wieliczce działając na podstawie art. 14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2002 r. informuje, iż: Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. poz. 591 ze zm.), jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jedno ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2003 r.,(data wpływu do Drugiego Urzędu Skarbowego w dniu 17.04.2003 r.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z § 42 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268), fakturę korygującą wystawia się, gdy podw ...

Czy w przypadku wysłania faktury korygującej pocztą, zwrotne potwierdzenie odbioru może być uznane jako potwierdzenie odbioru faktury i stanowić podstawę do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie? - dot. § 41 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268).

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2003 r. w sprawie stosowania prawa podatkowego dotyczącego przepisów § 41 ust. 4 oraz § 42 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o ...

1.Czy istnieje możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej do wielu wystawionych w różnych okresach faktur pierwotnych? 2.Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży wznoszonych obiektów budowlanych, w których przeważającą powierzchnię użytkową zgodnie z projektem technicznym stanowią lokale mieszkalne?

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. znak L. Dz. DF/218/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Przedstawione w piśmie zagadnienie znajduje swoje uregulowanie w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z p ...

Z uwagi na błędnie określony w fakturach symbol PKW i U podatnik wystawił faktury korygujące. Błąd ten nie powodował zmiany stawki opodatkowania podatkiem VAT. Czy otrzymane faktury korygujące można traktować jako noty korygujące? Czy istnieje konieczność wystawienia z tego tytułu faktur korygujących swoim odbiorcom?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2004 r. znak L.dz. 21/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Przedstawione w piśmie zagadnienie znajduje swoje uregulowanie w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. ...

Podatnik, będąc zwolniony od podatku od towarów i usług ze względu na obroty (art. 14), w m-c sierpniu 2003 r., po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej, wystawił fakturę VAT za wykonaną usługę doradztwa technicznego. W opinii podatnika, nie powinien - jako korzystający ze zwolnienia - wystawiać faktury z podatkiem należnym. W związku z powyższym podatnik uważa, że ma prawo do wystawienia faktury korygującej podatek należny i odzyskania wpłaconej kwoty.

Podatnik, u którego łączna wartość sprzedaży osiągnięta w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wartości odpowiadającej kwocie 10.000 euro, jest zwolniony od podatku PTU, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy PTU. Jednak zwolnienie to, zgodnie z ust. 10 pkt 2 tego artykułu nie ma zastosowania do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, a tak ...

W sprawie potwierdzenia odbioru faktury korygującej VAT.

„Refakturowanie„ usług oznacza „fakturowanie" usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej. Podatnik wykonujący usługę przy pomocy osoby trzeciej ma obowiązek jej refakturowania. Dokumentem potwierdzającym dokonanie takiego postępowania jest umowa zawarta między kontrahentami.Opodatkowaniu podlega wykonanie usługi na podstawie czynności wymienionej w art ...

Czy w przypadku zmiany ceny wynikającej ze zmiany kursu EURO można wystawić fakturę korygującą (pierwotna faktura była wystawiona w PLN)? Czy w przypadku zawarcia porozumienia o spłacie zadłużenia można wystawić na to notę obciążeniową?

Urząd Skarbowy w Łasku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2003r. (data wpływu 31.12.2003r.), uzupełnione pismem z dnia 03.02.2003r. w sprawie stosowania prawa podatkowego dotyczącego przepisów § 41 ust. 1, § 42 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie w ...

Czy w przypadku cesji umowy zakupu mieszkania i wpłaconej zafakturowanej zaliczki w 2001r., kiedy obowiązywała stawka VAT w wys. 0%, należy obecnie dokonać korekty ze stawką 0% czy ze stawką 7% ?

Przepisy § 41 i 42 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) regulują, w jakich przypadkach wystawia się faktury korygujące. Z przepisów tych nie wynika konieczność wystawienia faktury korygującej w sytuacji, gdy następuje cesja praw do nabywanego towar ...

Generowanie strony w 14 ms