Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cel darowizny

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pisma z dnia 26.02.2003 r. i 10.03.2003 r. w sprawie odliczeń darowizn na działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) z racji darowizn na cele naukowe, naukowo - t ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

dotyczy podstawy obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele: naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę - łącznie do wysokości nie przekraczającej 15 procent dochodu.

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z 19.10.2003 r. (wpływ 20.10.b.r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) pod ...

Czy przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2003, którego termin rozliczenia upływa 30.04.2004 r., można dokonać zmniejszenia podatku o kwotę wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości nie przekraczającej 1% podatku za rok podatkowy ?

Zgodnie z art. 27d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27 i wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 4, jeżeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w kt ...


- w przedmiocie odliczeń darowizn dokonanych w roku 2003 na cele kultury fizycznej i sportu.

Pismem z dnia 23.02.2004 r. zwrócił się Pan do tut. Urzędu z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie odliczeń darowizn dokonanych w roku 2003 na cele kultury fizycznej i sportu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przekazał Pan w roku 2003 darowiznę na w/w cele - Klubowi Sportowemu z poleceniem przeznaczenia jej na sfinansowanie w ...

Czy podlega odliczeniu wpłata na budowę kanalizacji, dokonana na rzecz Urzędu Gminy w T.. jako odliczenie od dochodu tytułem darowizny bądź jako ulga z tytułu remontu i modernizacji lokalu lub budynku mieszkalnego?

Podatnik dokonał w 2003 r. wpłaty kwoty 2.300 zł tytułem partycypacji w budowie kanalizacji sanitarnej, na podstawie umowy Nr ... z dnia 02 kwietnia 2003 r. zawartej z Urzędem Gminy w T.., jako Partycypant budowy kanalizacji. Według Podatnika odliczenie wpłaty na budowę kanalizacji, dokonanej na rzecz Urzędu Gminy w T.. podlega odliczeniu od dochodu jako darowizna na cele wspierania inicjatyw społ ...

Czy mogłam odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2003r usługę kształcenia dzieci, wykonaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na którą wystawiłam rachunek z ustaloną kwotą do zapłaty zero złotych ? Czy prawidłowo odliczyłam w zeznaniu podatkowym od dochodu w/w darowiznę przeznaczoną na cele naukowo-wychowawcze przekazaną na rzecz parafii do wysokości 15 % rocznego dochodu ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 05.04.2004r, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Na podstawie art. 26 u ...

Podatnik przekazał w 2003r. środki pieniężne na rachunek fundacji, której celem statutowym jest tworzenie i prowadzenie hospicjum. Środki zostały przekazane przez fundację na rzecz Caritas, zgodnie z zawartym porozumieniem. Budowa i prowadzenie hospicjum będzie zarządzane przez "C". Czy Podatnik może dokonać odliczenia od dochodu wypłaconych kwot na budowę hospicjum jako darowiznę ?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w indywidualnej sprawie w Pana piśmie z dnia 09 marca 2004r. (wpływ do Urzędu 10 marca 2004r.) Z przedstaw ...

Czy dokument elektroniczny może być uznany jako potwierdzenie dokonania darowizny np. na szkołę, kościół?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2004 r. w sprawie udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) wyjaśnia: Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ...

Generowanie strony w 10 ms