Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykonanie zobowiązania

Czy samo niewykonanie zobowiązań wobec udziałowca z tytułu jego wcześniejszych świadczeń, jednakże bez umorzenia tych zobowiązań, rodzi po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?

Stan faktyczny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem kapitału duńskiego prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego, komisowego i detalicznego artykułami przemysłowymi i konsumpcyjnymi, jak również działalność produkcyjną, handlową, wytwórczą i usługową w zakresie wyrobów kosmetycznych i toaletowych. W związku z tym, iż działalność ta nie przyniosła w Polsce spodziewanych rezultatów, udziałowiec za ...

Czy w przypadku zmiany umowy o kredyt terminowy nominowany w dolarach amerykańskich, polegającej na przeniesieniu praw i zobowiązań wynikających z umowy kredytowej (na podstawie aneksu do umowy) na inny bank, powstaną różnice kursowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z o. o. z dnia 08.03.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 09.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego M ...

Jak rozpoznać koszt nabycia towarów handlowych przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów w Austrii? Czy wystąpią różnice kursowe od włanych środków pieniężnych? Spółka zakupiła walutę euro w podmiocie nie posiadajacym statusu banku.

P O S T A N A W I A Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Jaki jest obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku przeniesienia przez osobę trzecią wierzytelności w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego ze stosunku prawnego łączącego odrębne podmioty?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 czerwca 2005 r.. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (data wpływu do tut. Urzędu: 20.06.2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos ...

Czy w związku z wykonaniem zobowiązania wynikającego z zawarcia przez spadkodawcę umowy warunkowej - przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu na rzecz nabywców czynność ta nie będzie traktowana jako "pogorszenie stanu zakładu handlowo - usługowego" w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn i nie spowoduje utraty zwolnienia od podatku, przewidzianego w tym przepisie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu podania podatnika, z dnia 29.08.2006r., w którym wnosi się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. ...

Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych ma dla Stowarzyszenia wykonanie umowy o świadczenie w miejsce wypełnienia (art. 453 Kodeksu cywilnego), której przedmiotem jest przeniesienie na rzecz wierzyciela – pożyczkodawcy prawa własności nieruchomości w zamian za złożenie przez niego oświadczenia o wygaśnięciu zobowiązania z tytułu umowy pożyczki i dopłatę pieniężną, jeśli uzyskany w ten sposób dochód zostanie przeznaczony na cele statutowe tego Stowarzyszenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Spółka zwraca się z zapytaniem w sprawie dotyczącej powstania po stronie kosztów podatkowych dodatnich różnic kursowych w przypadku spełnienia świadczenia przez osobę trzecią.

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2005 r. (do tut. organu podatkowego wpłynął w dniu 12 grudnia 2005 r.) o udzielenie interpretacji co do ...

Czy powstaną różnice kursowe – w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę składników majątku od Spółki GX?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

1. Czy wartość opłaty licencyjnej za rok 2005 uiszczona na podstawie otrzymanej faktury będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodów? 2.Czy różnica pomiędzy wartością uiszczonej opłaty w PLN a wartością przejętej rezerwy nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu do opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Czy przeniesienie własności udziałów w celu zwolnienia się ze zobowiązania do spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, dokonane w ramach umowy, opartej na konstrukcji datio in solutum, umożliwia Spółce zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od tych pożyczek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 7 ms