Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: składanie deklaracji

Czy należy dokonać rozgraniczenia w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5, przychodów i kosztów spółki jawnej przed likwidacją tj. za okres od 01.01.2005r. do 31.03.2005r. oraz przychodów i kosztów spółki w likwidacji tj. za okres od 01.04.2005r. do końca danego okresu

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pan wspólnikiem w spółce jawnej, która jest spółką prawa handlowego, lecz nie posiada osobowości prawnej. W zakresie podatku dochodowego podlega Pan przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Wspólnicy spółki jednomyślnie podjęli uchwałę o jej rozwiązaniu i rozpo ...

Czy podatnik wnoszący aportem do spółki z o.o. całe prowadzone przedsiębiorstwo zwolniony jest z obowiązku ustalania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu na dzień likwidacji działalności gospodarczej? Od którego momentu podatnik może zaprzestać składać deklarację na zaliczkę miesięczną w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-5) w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o.?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa jednoosobowego, której przedmiotem jest sprzedaż sprzętu pomiarowego do ciśnienia tętniczego krwi (ciśnieniomierze). W związku ze znacznym rozwojem prowadzonej działalności, podatnik zamierza wnieść c ...

Czy płatnik ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy z tyt. wypłaty zaległego wynagrodzenia na podstawie ugody sądowej (zakład pracy został zlikwidowany)?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2005 r. data wpływu (15.02.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 14.03.2005 r. data wpływu (16.03.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu ...

Jaki jest rodzaj i termin koniecznych do złożenia deklaracji podatkowych w związku ze sprzedażą części samochodowych na rzecz osób fizycznych z państw członkowskich nie zarejestrowanych dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych

Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji Spółka podaje, iż podstawowym rodzajem jej działalności jest hurtowa sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych. Spółka w tut. Urzędzie dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-R/UE) i od lipca 2004 r. dokonywała sprzedaży części samochodowych (zderzaki, progi, nakładki, spoilery itp.) do pańs ...

Podatnik wnosi o udzielenie informacji w sprawie rozliczania podatku VAT poprzez składanie oddzielnych deklaracji w sytuacji ewidencjonowania sprzedaży w dwóch oddzielnych punktach sprzedaży w ramach prowadzonej jednej działalności gospodarczej na własne nazwisko.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie, działając na podstawie art. 14 par. 1, 2 i 4, art. 216, art. 217 i art. 236 par 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) podziela pogląd przedstawiony we wniosku z dnia 20.01.2005 r., uzupełnionym pismami z dnia 21.01.2005 r. i 01.01.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa ...

Czy istnieje obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1, w przypadku korzystania przez strony przedmiotowej czynności ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g) ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.).

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że Spółka pozyskała środki pieniężne od osoby fizycznej nie będącej akcjonariuszem w ramach umowy pożyczki. Pożyczka została przeznaczona na kontynuację działalności gospodarczej i wydatkowana w terminie dwunastu miesięcy od daty jej otrzymania. Według stanowiska Podatnika w przedmiotowej sprawie nie istnieje obowiązek złożenia deklaracji w spr ...

Czy bedzie możliwe zachowanie trybu rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w obecnie oobowiązującym trybie, tj. za pośrednictwem dotychczasowych płatników - jednostek organizacyjnych Przedsiębiorstwa we współpracy z terenowymi urzędami skarbowymi. Składanie deklaracji PIT-4 oraz przekazywanie środków finansowych z tytułu pobranych przez jednostki organizacyjne zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych odbywałoby się jak dotychczas, tj. przez obecne jednostki organizacyjne do terenowych urzędów skarbowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan fa ...

Czy po dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej dotychczasowego wpisu na imię obojga małżonków na dwa odrębne wpisy, która to zmiana winna być dokonana w związku z art. 68 ustawy z dnia 2.07.2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie nadal, prowadząc działalność gospodarczą bez zawiązywania spółki cywilnej, mogą rozliczać się na osobnych deklaracjach PIT-5L?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.), w związku z art. 6 ust. 1 i 2, art. 30c, art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i art. 68 ustawy z dnia 2.07.2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ...

dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji PIT-5

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku informacji z dnia 29.03.2004 r. (znak: US.PDa - 415/4/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydanej w t ...

Czy Spółka zobowiązana jest złożyć deklarację VAT-7 do dnia 25.08.2004r. czy też za III kwartał 2004r. deklarację VAT-7 K do dnia 25.10.2004r? Zdaniem Podatnika należy złożyć deklarację VAT-7 K do dnia 25.10.2004r., gdyż z podatku od towarów i usług Spółka rozliczała się kwartalnie.

Stan faktyczny Podatnik –spółka cywilna rozliczał podatek od towarów i usług kwartalnie składając deklaracje podatkowe VAT-7 K. W lipcu 2004r. Podatnik zlikwidował działalność gospodarczą. Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z art. 99 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) deklaracje podatkowe za okresy kwartalne do 25 dnia miesiąca n ...

Generowanie strony w 109 ms