Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata produktowa

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Finansów z dnia 07.07.2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym (Dz. U. Nr 161, poz. 1682)

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko x przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2005 r., który wpłynął w dniu 07.02.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzysk ...


czy dopuszczalne jest zaliczenie wynagrodzenia za przejęcie obowiązku odzysku za ostatni kwartał roku 2006, które dokumentowane jest fakturą wystawioną do 27-go dnia stycznia kolejnego roku kalendarzowego na poczet przychodów roku 2007.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.04.2007 r. wniesionego przez S.A. „P” z siedzibą w Warszawie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga z dnia 30.03 ...

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu roku 2007 opłaty produktowej zadeklarowanej i zapłaconej w lipcu 2007 roku a dotyczącej lat 2002-2006?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy dopłatę opłaty produktowej za 2006 r. Spółka może zaliczyć w koszty 2007 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 42 ms