Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kapitał własny

Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez jej wspólnika, spółka może zaliczyć w całości w kwocie brutto jako koszt uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzenia zażalenia z dnia 12.05.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 29.04.2005r. Nr IX-005/205/Z/K/05, odmawia uchylenia ww. postanowienia. W dniu 11.02.2005r. do Naczelnika Urzędu S ...

Czy od dywidend i dochodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa wypłacanych przez zagraniczny fundusz - Bank pełniąc funkcję agenta płatności - ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy wypłacie tych należności polskim inwestorom, pobierać podatek dochodowy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku przedstawionej w złożonym wniosku z dnia 03 ...

Czy podwyższenie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu PCC w wysokości 0,5% od kwoty podwyższenia?

W przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło trzy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego: - uchwałę podwyższającą warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większa niż 360.000 zł; - uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.054.000 zł; - uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy Spółki o k ...

Czy do wyliczenia kapitałów podstawowych, stanowiących załącznik do wniosku o udzielenie pomocy de minimis za 2006 r., powinno wliczać się pozycję zysku netto ustalonego na dzień 31.12.2006 r., wykazanego w bilansie Banku, czy też w roku następnym, w którym następuje badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Wnioskiem Nr BS/214/1/06 z 21.12.2006 r. (data wpływu 27.12.2006 r.), Bank Spółdzielczy zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy de minimis bankom spółdzielczym w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Bank Spółdzielczy w 2006 r. nie posiadał funduszy własnych na poziomie 1.000.00 ...

Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie wydatków związanych z obsługą prawną operacji podwyższenia kapitału zakładowego do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

W jakiej wysokości Zakład powinien przekazywać środki na Fundusz Aktywności: czy w wysokości podatku dochodowego od osób prawnych a zysk netto winien zwiększać kapitał własny, czy w wysokości dochodu z działalności (przychody pomniejszone o koszty tej działalności)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Koszty emisji akcji w spółce akcyjnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

W świetle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i powołanych przepisów prawa podatkowego, przy przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową Wnioskodawca - jako wspólnik - nie uzyska dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który będzie podlegać opodatkowaniu

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 05 marca 2009 r. (data wpływu 09 marca 2009 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 16 lutego 2009 r. Nr IPPB1/415-1350/08-3/EC, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrek ...


CIT - w zakresie korekty wpłat z zysku za lata 2006-2007

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Generowanie strony w 9 ms