Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki od kapitału własnego

Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez jej wspólnika, spółka może zaliczyć w całości w kwocie brutto jako koszt uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzenia zażalenia z dnia 12.05.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 29.04.2005r. Nr IX-005/205/Z/K/05, odmawia uchylenia ww. postanowienia. W dniu 11.02.2005r. do Naczelnika Urzędu S ...

Stawka podatku od towarów i usług w odniesieniu do usługi polegającej na przechowywaniu akt osobowych pracowników kontrahenta oraz udostępnianiu ich uprawnionym podmiotom.

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 10.03.2005 r. (znak GPK/92/2005 z datą wpływu 17.03.2005 r.), uzupełnione pismem z dnia 31.03.2005 r, dotycz ...

Czy wypłata odsetek od pożyczki udzielonej przez Komandytariusza spółce komandytowej z siedzibą w Poznaniu jest kosztem uzyskania przychodu dla zakładu Komandytariusza w Polsce.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21.12.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 27.12.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: 1. czy wypłata odsetek od pożyczki udzielonej przez Koma ...

Czy odsetki od kredytu udzielonego na osoby fizyczne - wspólników spółki cywilnej będą stanowić koszty uzyskania przychodu dla spółki?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika (...) o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w j ...

Spółka posiada rachunek dewizowy, na którym bank na koniec miesiąca dolicza odsetki od posiadanych środków, a w ciągu miesiąca pobiera prowizje bankowe za zrealizowane przelewy. Po jakim kursie przeliczyć odsetki i prowizje bankowe dla celów podatkowych i bilansowych? Czy te operacje są jednocześnie przychodem i zapłatą należności (odsetki) oraz kosztem i zapłatą zobowiązań (prowizje bankowe)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Podatniczka przed rozpoczęciem działalności gospodarczej otworzyła rachunek bankowy jako "konto firmowe", na które przelała z prywatnego rachunku bankowego środki pieniężne "na poczet wydatków związanych z regulowaniem zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej przed uzyskaniem przychodów z tej działalności". Czy odsetki od własnych środków na rachunku bankowym "poprzedzające termin rozpoczęcia działalności" stanowią przychód z działalności gospodarczej?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.09.2006 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu S ...

„czy dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków pieniężnych stanowiących kapitał inwestycyjny należy uznać za zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jako dochody uzyskane z działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia w specjalnej strefie ekonomicznej ? ”

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.02.2007 r. wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 14.02.2007 r. Nr 1472/ROP1/423 – 382/06/RM w spraw ...

Generowanie strony w 20 ms