Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pożyczka od właściciela

Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez jej wspólnika, spółka może zaliczyć w całości w kwocie brutto jako koszt uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzenia zażalenia z dnia 12.05.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 29.04.2005r. Nr IX-005/205/Z/K/05, odmawia uchylenia ww. postanowienia. W dniu 11.02.2005r. do Naczelnika Urzędu S ...

Czy dochód uzyskany z tytułu umorzenia pożyczki oraz z tytułu niepobrania przez pożyczkodawcę od podatnika odsetek może w ogóle być przeznaczony na działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu, że wskaźnik udziału przychodu z działalności rolniczej w ogólnym przychodzie osiągniętym w roku poprzedzającym rok podatkowy ze wszystkich rodzajów działalności prowadzonej przez podatnika wyniósł nie mniej niż 60 %? W jaki sposób powinna się odbywać klasyfikacja dochodu z tytułu umorzenia pożyczki i rezygnacji z odsetek jako przeznaczonego na działalność rolniczą albo pozarolniczą, a w konsekwencji, jakie czynności faktyczne powinien wykonać podatnik, aby tego rodzaju dochody mogły być uznane za przeznaczone na działalność rolniczą? Czy do zastosowania zwolnienia określonego dochodu z art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, konieczne jest wydatkowanie tego dochodu na działalność rolniczą w określonym terminie, a jeśli tak to w jakim? W jakich okolicznościach podatnik utraci prawo do zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i będzie zobowiązany do zapłaty podatku od dochodów z tytułu umorzenia pożyczki i nie pobrania przez pożyczkodawcę odsetek na podstawie art. 25 ust. 4 ustaw

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność rolniczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku. Przychody uzyskiwane z działalności rolniczej, nie podlegają przepisom ustawy, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy. Jeden z udziałowców, udzielił spółce w 2002 r. ...


Czy odsetki spłacane na podstawie noty odsetkowej sporządzonej przez podmiot zależny za usługi opłacone w imieniu Spółki przez podmiot zależny , mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia ...

Czy wystąpi przychód podatkowy dla wspólników w momencie likwidacji-wskrzeszenia z rejestru spółki jawnej z tytułu nie spłaconych zobowiązań dotyczących pożyczek własnych wspólników oraz nie spłaconych zobowiązań odsetek od tych pożyczek?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 02.03.2007 r. (data wpływu 06.03.2007r.) uzupełnionego pismami z dnia 02.04.2007 r; i 07.05.2007 r; w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sp ...

Czy transze pożyczki wypłacone w 2007r. na podstawie umowy zawartej w 2006r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Spółka zawarła w dniu 21.07.2006r. umowę pożyczki ze swoim udziałowcem (dalej: Udziałowiec) posiadającym siedzibę w Wielkim Księstwie Luksemburga. Zgodnie z załącznikiem do umowy kwota wypłaconych Spółce środków pieniężnych nie przekroczy 9.000.000 EUR. Kwoty ani daty wypłat poszczególnych transz pożyczki nie zostały określone w tej umowie ani w załąc ...

Czy transze pożyczki wypłacone w 2007r. na podstawie umowy zawartej w 2006r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Spółka zawarła w dniu 26.06.2006r. umowę pożyczki ze swoim udziałowcem (dalej: Udziałowiec) posiadającym siedzibę w Wielkim Księstwie Luksemburga. Zgodnie z załącznikiem do umowy kwota wypłaconych Spółce środków pieniężnych nie przekroczy 8.250.000 EUR. Kwoty ani daty wypłat poszczególnych transz pożyczki nie zostały określone w tej umowie ani w załąc ...

Czy transze pożyczki wypłacone w 2007r. na podstawie umowy zawartej w 2006r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Spółka zawarła w dniu 26.06.2006r. umowę pożyczki ze swoim udziałowcem (dalej: Udziałowiec) posiadającym siedzibę w Wielkim Księstwie Luksemburga. Zgodnie z załącznikiem do umowy kwota wypłaconych Spółce środków pieniężnych nie przekroczy 8.250.000 EUR. Kwoty ani daty wypłat poszczególnych transz pożyczki nie zostały określone w tej umowie ani w załąc ...

Generowanie strony w 45 ms