Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pożyczka od właściciela firmy

Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez jej wspólnika, spółka może zaliczyć w całości w kwocie brutto jako koszt uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzenia zażalenia z dnia 12.05.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 29.04.2005r. Nr IX-005/205/Z/K/05, odmawia uchylenia ww. postanowienia. W dniu 11.02.2005r. do Naczelnika Urzędu S ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów pożyczka udzielona przez polską spółkę spółce mającej siedzibę w Niemczech będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 14 października 2005 r. w zakresie opodatkowania pożyczki udzielonej przez wnioskodawcę spółce mającej siedzibę w Niemczech nie jest p ...

Pytanie dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania udzielonych pożyczek osobie fizycznej.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Strony dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania udzielonych pożyczek osobie fizycznej, przedstawione w piśmie z dnia 01 lutego 2006r. jest ...

Czy odsetki spłacane na podstawie noty odsetkowej sporządzonej przez podmiot zależny za usługi opłacone w imieniu Spółki przez podmiot zależny , mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia ...

Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której głównym udziałowcem jest podmiot zagraniczny. W 2005 r. Spółka otrzymała od udziałowca pożyczkę długoterminową w walucie obcej. W maju 2006 r. udziałowiec podwyższył kapitał podstawowy przez konwersję części pożyczki na kapitał. Czy powstałe na skutek powyższego różnice kursowe są kosztem uzyskania przychodu Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem czy udzielenie przez Spółkę swoim pracownikom pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8,poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku o ...

Czy transze pożyczki wypłacone w 2007r. na podstawie umowy zawartej w 2006r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Spółka zawarła w dniu 26.06.2006r. umowę pożyczki ze swoim udziałowcem (dalej: Udziałowiec) posiadającym siedzibę w Wielkim Księstwie Luksemburga. Zgodnie z załącznikiem do umowy kwota wypłaconych Spółce środków pieniężnych nie przekroczy 8.250.000 EUR. Kwoty ani daty wypłat poszczególnych transz pożyczki nie zostały określone w tej umowie ani w załąc ...

Czy transze pożyczki wypłacone w 2007r. na podstawie umowy zawartej w 2006r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Spółka zawarła w dniu 26.06.2006r. umowę pożyczki ze swoim udziałowcem (dalej: Udziałowiec) posiadającym siedzibę w Wielkim Księstwie Luksemburga. Zgodnie z załącznikiem do umowy kwota wypłaconych Spółce środków pieniężnych nie przekroczy 8.250.000 EUR. Kwoty ani daty wypłat poszczególnych transz pożyczki nie zostały określone w tej umowie ani w załąc ...

1. Po jakim kursie należy przeliczyć na walutę krajową notę odsetkową od udzielonych pożyczek w momencie naliczenia odsetek (wystawienia noty)? 2. Czy ustalając kwotę zapłaconych odsetek stanowiącą koszt uzyskania przychodu należy zapłacone odsetki przeliczyć na złote polskie po kursie po jakim nota odsetkowa została przeliczona w momencie naliczenia odsetek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Czy i w jakiej wysokości zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek przez udziałowca holenderskiego będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 21 ms