Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pożyczka od wspólnika

Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez jej wspólnika, spółka może zaliczyć w całości w kwocie brutto jako koszt uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzenia zażalenia z dnia 12.05.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 29.04.2005r. Nr IX-005/205/Z/K/05, odmawia uchylenia ww. postanowienia. W dniu 11.02.2005r. do Naczelnika Urzędu S ...

Czy świadczenie udzielenia spółce, której jest się wspólnikiem, pożyczki na podstawie umowy, która nie przewiduje obowiązku zapłaty przez spółkę odsetek od tej pożyczki w świetle obowiązujących przepisów podatkowych zobowiązuje Podatnika do odprowadzenia podatku dochodowego od oszacowanego dochodu, jaki byłby następstwem udzielenia pożyczki na warunkach rynkowych (oprocentowanej)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach p o s t a n a w i a: uznać, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2005 r. jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 20.04.2005 r. (wpływ do Urzędu dnia 21.04.2005 r.) zwróciła się Pani o ...

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności przepisów art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 1 pkt 12, art. 16 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, Spółka postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów zapłacone odsetki od pożyczki?

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 29.06.2004r. Podatnik nabył nieruchomości gruntowe. W przyszłości na zakupionych nieruchomościach Wnioskodawca zamierza wybudować centrum logistyczne. Celem inwestycji jest - jak podnosi Spółka - uzyskiwanie przychodów z konfekcjonowania oraz magazynowania towarów. Prace budowlane zostaną rozpoczęte w maju 2005r. Jednocześnie ...

Jakie są zasadyopodatkowania nagród otrzymywanych przez pracowników w ramach organizowanego konkursu przez Spółkę na najlepszego kierowcę-sprzedawcę ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 12 maja 2005 r. (data wpływu 20 maja 2005 r.) w sprawie, zasad opodatkowania nagród otrzymywanych przez pracowników w ramach or ...

Czy pożyczka udzielona przez wspólnika na rzecz spółki jawnej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Piekarni “…” Sp. jawna …, z siedzibą w … z dnia 13.05.2005 r. uzupełnionego w dniu 14.06.2005 r. przez pełnomocnika Strony Kancelaria Ekonomiczno-Księgowa “…” s.c. … w … w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres ...

czy w przypadku kompensaty podwyższenia kapitału z pożyczką dewizową, jak również zobowiązaniami dewizowymi przeliczonymi na złote według ich wartości księgowej występują różnice kursowe i wynikające z tego tytułu konsekwencje podatkowe.

centrPOSTANOWIENIEcentr Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2005r. (data wpływu do Urzędu 15.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwa ...

czy odstąpienie od naliczania odsetek za okres od dnia otrzymania pożyczki dewizowej do dnia konwersji zadłużenia na kapitał zakładowy powoduje dla spółki konsekwencje podatkowe, a jeśli tak to czy podstawą naliczenia nieodpłatnych świadczeń mogą być odsetki ustalone w umowie pożyczki.

centrPOSTANOWIENIEcentr Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2005r. (data wpływu do Urzędu 15.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwa ...

Czy pożyczka udzielona spółce jawnej przez wspólnika, na wydatki związane z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej spółki, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.08.2005 r. (data wpływu 06.09.2005 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w ...

Czy do wyliczenia wielkości zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki przez udziałowca zagranicznego, Spółka powinna brać pod uwagę inne kwoty zobowiązań wobec udziałowca? np. zysk za rok ubiegły, ewentualnie wynagrodzenia lub zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji, np. w zarządzie?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika nr 83/2005 z dnia 20 maja 2005 r. (sporządzonym w dniu 18 maja 2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawn ...

Czy Spółka prawidłowo wylicza miesięcznie wartość zadłużenia pożyczki w EURO w oparciu o kurs z aktu notarialnego, czy też powinna aktualizować miesięcznie wartość zadłużenia w oparciu o kurs sprzedaży z dnia spłaty zadłużenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem nr 83/2005 Podatnika z dnia 20 maja 2005 r. (sporządzonym w dniu 18 maja 2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie prawidłowości wyliczenia mi ...

Generowanie strony w 25 ms