Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek opodatkowania


Czy otrzymana dotacja składająca się w częściach z funduszy unijnych, rządowych i własnych przeznaczona na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy koszty pokryte z dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z póżn. zm. ) w odpowiedzi na wniosek z dnia 02.04.2007r. ( data wpływu do Urzędu 03.04.2007r. ) uzupełniony w dniu 17.04.2007 roku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie przychodu i kosztów z otrzymanej dotacji na roz ...

Czy w przypadku umorzenia należności finansowej obejmującej niespłaconą część kosztów remontu budynku podlegającej spłacie w ratach oraz ustawowe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat przedmiotowej należności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którą należy wykazać w informacji złożonej na druku PIT-8C.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym przed 01 lipca 2007 roku (j.t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma ...

Czy usługi polegające na pokazach wystrzałów z armat, objęte grupowaniem PKWiU 92.34.13-00.00, zgodnie z art.43 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z opodatkowania?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 marca 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę p ...

Obowiązek opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazywania usług związanych z działalnością gospodarczą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy otrzymany przez Spółkę, będącą rezydentem podatkowym Polski, dochód z tytułu odpłatnego zbycia tytułów uczestnictwa Funduszu innym podmiotom podlega opodatkowaniu w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy otrzymany przez Spółkę, będącą rezydentem podatkowym Polski, dochód z tytułu odkupu tytułów uczestnictwa przez Fundusz podlega opodatkowaniu w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

stawka podatku akcyzowego dla tzw. „oleju opałowego ciężkiego” w przypadku jego wydania do celów innych niż opałowe lub napędowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy umowa pożyczki, której dotyczy niniejszy wniosek podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

zasady opodatkowania wyrobów przeznaczonych jako dodatki do paliw

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 59 ms