Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność dobroczynna

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pisma z dnia 26.02.2003 r. i 10.03.2003 r. w sprawie odliczeń darowizn na działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) z racji darowizn na cele naukowe, naukowo - t ...

Czy przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2003, którego termin rozliczenia upływa 30.04.2004 r., można dokonać zmniejszenia podatku o kwotę wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości nie przekraczającej 1% podatku za rok podatkowy ?

Zgodnie z art. 27d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27 i wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 4, jeżeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w kt ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zg ...

Czy firma będzie mogła odliczyć od dochodu pełną wartość darowizn przekazanych kościołowi parafialnemu na cele charytatywno-opiekuńcze?

Darowizna na działalność charytatywno - opiekuńczą podlega odliczeniu od dochodu tylko w wysokości 10 % dochodu darczyńcy. Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu nie istnieje kolizja i niespójność pomiędzy ustawą podatkową a ustawami regulującymi stosunek państwa do Kościołów i związków wyznaniowych. Zgodnie bowiem z Ordynacją podatkową obowiązki podatkowe ustalają ustawy podatkowe. Ustaw ...

Jaką stawką należy opodatkować dotacje przeznaczone na cele charytatywne (usługi opiekuńcze, utrzymanie bezdomnych, prowadzenie magazynu darów, dożywianie dzieci) oraz darowizny rzeczowe przeznaczone na cele charytatywne?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: W zakresie darowizn rzeczowych dokonywanych dla ubogich a pochodzących ze zbiórek publicznych powołany w zapytaniu art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dotyczący zwolnienia dostawy tow ...

Czy ma prawo dokonać odliczenia z tytułu darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz kościelnych osób prawnych.

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 08 stycznia 2004 r. (09 stycznia 2004 r.) informuję co następuje. Jak wynika z treści zapytania w zeznaniu rocznym za rok 2004 zamierza Pan dokonać odliczenia z tytułu darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz kościelnych osób ...

Czy podatnik będzie mógł odliczyć od dochodu za 2004 rok pełną wartość darowizn przekazanych kościołowi parafialnemu na cele charytatywno-opiekuńcze?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b i ust. 5 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) – podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele kultu religijnego – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 350 zł. Wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na r ...


Podstawa opodatkowania

Szanowna Pani Dyrektor, w związku z otrzymywanymi od podatników sygnałami o udzielaniu przez podległe Pani urzędy skarbowe rozbieżnych wyjaśnień w sprawie przekazywania darowizn przez osoby prawne na rzecz organizacji pozarządowych, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii. Z przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że aby można było d ...

W 2004r zamierzam przekazać na rachunek bankowy kościelnej osoby prawnej określon#224; kwotę tytułem darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą. Czy przekazana darowizna w całości ( bez limitu ) będzie podlegała odliczeniu od dochodu ?

Możliwość odliczenia od dochodu przez osoby fizyczne darowizn na działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych reguluj#224; postanowienia ustaw o stosunku Państwa do Kościoła oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w latach 1992-1994 dopuszczała dokonanie odliczeń darowizn na działalność charytatywno - opiekuńczą w pełnej wysokości, gdy wynikało to z odrębnych ...

Generowanie strony w 7 ms