Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kopalnia (wyrobisko górnicze)

Dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

D E C Y Z J A Działając na podstawie art.14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 02 marca 2005r. nr PM/436/1/2005, którym udzielono interpretacji z zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatko ...

W jaki sposób opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaż przedsiębiorstwa ?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 6) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 29 marca ...

Czy sprzedaż dwóch przedsiębiorstw (kopalni) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 29 marca ...

Czy kopalnia, którą nabył Podatnik, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W dniu 18.07.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym wniosku Spółka podnosi, iż w dniu 30.12.2004r. zawarła ze spółką akcyjną, w formie aktu notarialnego, umowę przeniesienia przedsiębiorstwa i nieruchomości. Przedmiotem tej umowy była sprzedaż kopalni zdefiniowanej jako „zespół składników materialnyc ...

Spółka zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż wystąpienie w przedstawionym szczególnym stanie faktycznym pobocznych czynności w stosunku do działalności koncesjonowanej, które skutkują powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu VAT, nie powinien zgodnie z zasadą neutralności VAT ograniczać prawa Oddziału do odliczania i uzyskania zwrotu na zasadach szczególnych (zgodnie z rozdziałem 10 rozporządzenia o VAT) podatku naliczonego VAT związanego z podstawową ? koncesjonowaną działalnością gospodarczą.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz st ...

Czy sprzedaż gruntu przeznaczonego na eksploatację odkrywkową złoża kruszywa jest zwolniona z podatku VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dna 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 14.06.2006 r. znak GG.72241-20/06 ...

Czy zasoby złoża surowca ceramicznego są towarem i w związku z tym sprzedaż tego surowca zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) jest czynnością opodatkowaną dla której na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy należy zastosować stawkę 22 %?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 18.05.2006 r., który wpłynął w dniu 22.05.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Strona zwróciła się o interpretację przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przewidującego zwolnienie przedmiotowe od podatku od towarów i usług przy dostawie terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r .Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe E. Spółka Cywilna na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyś ...

Wnioskodawca ponosi nakłady na budowę/ulepszenie elementów infrastruktury zewnętrznej, niestanowiącej własności Wnioskodawcy, w celu zwiększenia przychodów własnych, nakłady na tę infrastrukturę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Koszty poniesione na sfinansowanie budowy drogi gminnej winny być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów i potrącane w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

Czy poniesione wydatki należy potraktować zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej jako „koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”, czy też zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy jako „przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 26 ms