Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa leasingu

Czy można obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego związanego z ratami leasingowymi oraz nabyciem paliwa do samochodów marki Mercedes Sprinter 312D i Mercedes Benz 308D?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona zawarła umowę leasingu samochodu ciężarowego marki Mercedes Sprinter 312D o ładowności 900kg oraz umowę kupna samochodu ciężarowego marki Mercedes Benz 308D o ładowności 1.375kg. Jednocześnie Strona nie posiada świadectwa homologacji na powyższe samochody. Zdaniem wnioskodawcy przedmiotowe pojazdy mają ładowność wyższą niż określona według wzor ...

Czy można odliczyć podatek naliczony związany z opłatami rat leasingowych, zakupem części samochodowych, zakupem paliwa oraz montażem instalacji gazowej do samochodu ciężarowego posiadającego homologację?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 05.05.2004 r. dotyczące odliczenia podatku naliczonego związanego z opłatami rat leasingu, zakupu części samochodowych, zakupu paliwa, montażu instalacji gazowej do samochodu ciężarowego Daewoo Nubira 1.6 SX, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, ...

Czy po wypowiedzeniu umowy leasingu operacyjnego finansujący obciążając pozostałą kwotą rat leasingowych winien wystawiając faktury VAT powiększyć ratę leasingową o kwotę podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18 czerwca 2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 01 lipca 2004 r.), uprzejmie informuje: Roporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym ...

Kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty manipulacyjnej i czynszu inicjalnego w pełnej wysokości w momencie ich poniesienia.

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w dniu 14 czerwca 2004r. zawarta została umowa leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu był samochód ciężarowy, który wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. do 14.06.2007r. Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a koszty w niej są ewidencjon ...

kiedy powstaje obowiązek podatkowy w leasingu niebędącym dostawą

Spółka „X” przedstawiając stan faktyczny twierdzi, że na podstawie umowy leasingu operacyjnego oddaje określone składniki majątkowe wchodzące w skład systemu przemysłowego obejmujące nieruchomości (w tym także grunty niepodlegające amortyzacji), rzeczy ruchome i prawa majątkowe ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów), do odpłatnego używania i pobierania pożytków dla „Y” Sp.zo.o. W momencie ...

Dotyczy możliwości stosowania różnic kursowych w zakresie tej części raty leasingowej, która stanowi spłatę wartości przedmiotu leasingu.

Decyzja Na podstawie art. art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia „…” Spółka z o.o. z siedzibą w … reprezentowanej przez Pana … z Kancelarii Prawniczej „…” s.c. z siedzibą we … z dnia 04 maja 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radziejowie z dnia 22 kwietnia 2005 r. Nr ZDO-42 ...

Spółka posiada umowę leasingu operacyjnego. Umowa ta została zarejestrowana przez organ podatkowy przed 15 maja 2004 r. Strona zwraca się z pytaniem czy na podatniku spoczywa obowiązek ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756) ww umowy leasingu pojazdu.

Spółka posiada umowę leasingu operacyjnego. Umowa ta została zarejestrowana przez organ podatkowy przed 15 maja 2004 r. Strona zwraca się z pytaniem czy na podatniku spoczywa obowiązek ponownego zarejestrowania do dnia 15 czerwca 2005 r. w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 7 ...

Czy w przypadku zerwania umowy leasingu wydatki poniesione na opłatę comiesięczną rat leasingowych pozostaną kosztem uzyskania oraz czy konieczne jest dokonanie korekt w tym zakresie ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) podziela pogląd przedstawiony w piśmie złożonym w dniu 25.05.2005 r. w sprawie dokonania interpretacji zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego kosztów uzyskania przychodu, tj. czy w przypad ...

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, iż Strona dokonuje sekurytyzacji swoich wierzytelności z umów leasingowych zawartych z polskimi podmiotami prowadzącymi działalności gospodarczą. W ramach sekurytyzacji niewymagalne wierzytelności wynikające z umów leasingowych przenoszone są przez Stronę na rzecz podmiotu zagranicznego (Nabywcę) w transzach miesięcznych. Nabywca płaci Stronie odpowiednio zdyskontowane wynagrodzenie z tytułu przeniesienia niewymagalnych wierzytelności leasingowych. Płatności wynikające z umów leasingowych ściągane są od Leasingobiorców przez Stronę na podstawie faktur wystawionych zgodnie z postanowieniami umów leasingowych. Uzyskane kwoty Strona przekazuje Nabywcy i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie. Zdaniem Strony usługa sekurytyzacyjna, będąca importem usług i z którą jest związane przeniesienie wierzytelności wynikających z umów leasingowych, winna być traktowana jak usługa pośrednictwa finansowego (nie będąca ściąganiem długów oraz faktoringiem), a więc zwolniona od podatku VAT na podstawie poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w/w czynności nie powinny być uwzględniane przy ustalaniu proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 24.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. czy czynności będące importem usług powinny być uwzględnione przy ustalaniu prop ...

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, biorąc pod uwagę istotne postanowienia umowy najmu samochodów może być ona uznana za umowę leasingu operacyjnego, o którym mowa w art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie przepisów prawa podatkowego w sprawie uznania Ramowej umowy najmu zawartej w dniu 19 listopada 2003r. za umowę leasingu operacyjnego o której mowa w art. 17b ustawy z ...

Generowanie strony w 394 ms