Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utrzymanie nieruchomości

Czy do kosztów uzyskania przychodów z wynajmu lokali zaliczyć można koszty obsługi, utrzymania i wyposażenia całego budynku włącznie z terenem działki, na której budynek jest wybudowany (np. odśnieżanie, sprzątanie, zieleń na działce) oraz kosztów podatku od nieruchomości?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 i art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pani Małgorzaty P., pana Grzegorza R. i pana P ...

Wspólnota zwraca się z zapytaniem czy jest obowiązana, na wniosek właściciela będącego osobą prawną, wystawić fakturę VAT z tytułu zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, media oraz fundusz remontowy. W tej sprawie Strona przedstawia stanowisko, że nie może wystawiać faktur VAT ze względu na fakt, iż nie jest podatnikiem tego podatku w rozumieniu przepisów przywoływanej ustawy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. nr 8 poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.05.2005 r. (data wpływu do Urzędu 30.05.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza, że wyrażone we ...

dotyczy kwalifikowania wydatków z tytułu prac remontowych wykonywanych w budynku zajmowanym na podstawie umowy dzierżawy oraz bieżących kosztów eksploatacyjnych związanych z tą nieruchomością

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 22 ust. 1, art. 22a ust. 1, art. 22g ust. 3, art. 23 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie ...


Czy w Polsce, czy we Francji należy podatkowo rozliczyć koszty nabycia i utrzymania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położonym we Francji, w którym będą przebywać pracownicy spółki gromadzący informacje na temat francuskiego handlu oraz przychody z tytułu obciążania kosztami pobytu w tej nieruchomości osób trzecich, tj. rodzin pracowników, bądź kontrahentów spółki lub innych osób im towarzyszących?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.06.2005 r. (…) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - w którym państwie, tj. w Polsce czy we Francji, należy podatkowo rozliczyć koszty nabycia i utrzymania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno użytkowym położonym we Fran ...

Przedmiotem zapytania jest ustalenie, czy podatek zawarty w fakturach VAT, dokumentujących koszty związane z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości podlega odliczeniu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1, §3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.11.2005 r., data wpływu do tut. Urzędu 1.12.2005 r., w sprawie udzielenia interpretac ...

kwestia dotycząca zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na utrzymanie nieruchomości, stanowiącej własność jednego ze wspólników

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wspólnicy spółki cywilnej "..." są zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przy prowadzeniu działalności wspólnicy spółki wykorzystują nieruchomość zabudowaną budynkiem handlowym w Białymstoku, przy ul. ..., stanowiącą własność jednego z nich, tj. Pana .... . Na okoliczność przedmiotowego użytkowania nie zos ...

Czy zaliczki wpłacane przez członków wspólnoty mieszkaniowej na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej stanowią przychód podatkowy, zaś ponoszone przez wspólnotę koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, o których mowa w art. 14 ustawy o własności lokali są kosztami uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.08.2006 r. o wydanie pisemnej in ...

Czy zaliczki wpłacone przez członków wspólnot mieszkaniowych na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej są przychodami, a koszty utrzymania nieruchomości wspólnej stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zaliczania do przychodów zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali - c ...

Czy wydatki na utrzymanie nieruchomości (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości), która nie jest wykorzystywana w działalności, jest natomiast przeznaczona do sprzedaży, stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia ?

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z dnia 13.06.2006r. Nr ŁUS-II-2-423/44/06/AT w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Generowanie strony w 8 ms