Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: funkcjonariusz Straży Granicznej

Czy bezpłatne posiłki otrzymywane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. Nr 86, poz. 783), podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie z dnia 3 marca 2005 r. znak: PDF III/415/3/2005/115 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 27 styc ...

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż jest Pan zatrudniony w Oddziale Straży Granicznej . W latach 2001 – 2004 został Panu wypłacony równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie wg zasadniczej normy wyżywienia „LOT”. Od tych należności potrącono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Równoważnik ten przysługiwał Panu zgodnie z przepisami Rozporządzenia MSWiA z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 85 poz. 775) oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia i norm tego wyżywienia (Dz. U. z 2002r., Nr 86 poz. 783). W związku z powyższym zadaje Pan pytanie czy wypłacony Panu równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na tle powyższych okoliczności konstytuuje Pan stanowisko, iż pobieranie opisanego podatku dochodowego jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 09.06.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , jak ...

Czy otrzymane przez wnioskodawcę wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy wynagrodzenia otrzymane przez Wnioskodawcę mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i lub pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

1. Czy wymienione należności mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy za tego typu projekty z pomocy bezzwrotnej Unii Europejskiej (Komisji Europejskiej) należy odprowadzić podatek? 3. Jeśli za tego typu projekty należy odprowadzić podatek to w jakiej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawcy przysługuje zwrot zapłaconego podatku od dochodów uzyskanych od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 11 ms