Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powództwo

Czy wydanie przez Komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji na kwotę zasądzoną przez sąd będącą jedynie częścią wierzytelności może być podstawą do spisania całej kwoty tej wierzytelności w koszty uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 13 grudnia 2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 15 grudnia 2004 r.). Zgodnie z sytuacją opisa ...

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy aktualizujące należności, (uprzednio zaliczone do przychodów podatkowych Spółki) dokonane w księgach rachunkowych w latach ubiegłych (wtedy potraktowane jako koszty niepodatkowe) w przypadku gdy nieściągalność należności została uprawdopodobniona zgodnie z art. 16 ust. 2a?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodu uzyskanego przez Spółdzielnię z tytułu odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym w związku z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodu uzyskanego przez Spółdzielnię z tytułu ...

Koszty postępowania, w tym koszty powołania biegłego oraz wpisu sądowego od powództwa wzajemnego mają na celu ochronę interesów gospodarczych poprzez zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Wydatki poniesione przez Spółkę związane są z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego, wiążą się pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, a zatem można je zaliczyć do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów st ...

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione na dodatkową obsługę prawną, wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do uczestnictwa w procesie, koszty przejazdów oraz uzyskanie opinii biegłych sądowych będą kosztami uzyskania przychodów? 2. Czy w przypadku, gdy wydatki te nie będą kosztami uzyskania przychodów, wydatkowana kwota będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy prawidłowo Szpital kwalifikuje koszty tj. zadośćuczynienia, odszkodowania, renty, zastępstwa procesowego i odsetek od zadośćuczynienia i odszkodowania oraz biegłego sądowego do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Czy wydatki na usługi prawnicze są kosztem podatkowym i jaki jest moment ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w im ...

Czy w sytuacji skierowania na drogę sądową powództwa obejmującego swym żądaniem tylko część należności od danego dłużnika i w jego następstwie otrzymanie od organu egzekucyjnego postanowienia o nieściągalności Spółka uprawniona będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich kwot należności wymagalnych od dłużnika uznając, iż na podstawie otrzymanego postanowienia w sposób wystarczający uprawdopodobni ona nieściągalność pozostałej części należności nieobjętych postępowaniem sądowym a następnie egzekucyjnym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy wypłata dokonana przez Spółkę w wyniku zawartej Ugody na rzecz Powoda, stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 39 ms