Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie egzekucji

Czy wydanie przez Komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji na kwotę zasądzoną przez sąd będącą jedynie częścią wierzytelności może być podstawą do spisania całej kwoty tej wierzytelności w koszty uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 13 grudnia 2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 15 grudnia 2004 r.). Zgodnie z sytuacją opisa ...

Czy otrzymane postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu egzekucji należności przeciwko dłużnikom jest wystarczającym uprawdopodobnieniem nieściągalności wierzytelności i pozwala na zaliczenie tych należności do kosztów uzyskania przychodów?

Spółka w 2003 roku dokonała dostawy cementu dla firmy z Wrocławia, od której jako zabezpieczenie należności otrzymała weksel poręczony przez jej właściciela oraz dla firmy "O". Spółka nie otrzymała części zapłaty. W wyniku przeprowadzonego na wniosek Spółki postępowania sądowego, a następnie komorniczego Komornik Sądowy na mocy wydanych postanowień umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego be ...


Czy wartość wierzytelności nieściągalnych można odliczyć od podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ... z 19.07.2005 r., uzupełnionego pismem z 31.08.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia od podatku nieściągalnych wi ...

O bezskuteczności postępowania egzekucyjnego nie musi przesądzać wyłącznie fakt umorzenia postępowania tego postępowania. Nie przesądza o tym ani treść art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, ani treść art. 59 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednakże działania organu egzekucyjnego muszą nie pozostawiać wątpliwości co do tego, że egzekwowana wierzytelność nie może być zaspokojona z jakiejkolwiek części majątku spółki.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 7 listopada 2005 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 1021/05, uchylił zaskarżoną przez Rolanda D. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2005 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 rok oraz orzekł, że decyzja ta nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia. Zaskarżoną ...

Generowanie strony w 46 ms