Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ocena prawna

dotyczy skuteczności wniesienia żądania udzielenia interpretacji w sprawie interpretacji prawa podatkowego (reprezentacja spółki)

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31.03.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 6.04.2005 r., na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 23.03.2005 r. (znak: PUS.I/423/5/05) w sprawie udzielenia pisemnej ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie z dnia 11.08.2005 r. (znak: PP/443-14/6/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usłu ...

dotyczy: - zasad udzielania interpretacji, - skutków podatkowych oddania do nieodpłatnego używania środków trwałych

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia 28.06.2005 r. (znak: US-I-415/15/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 30.05.20 ...


dotyczy zasad udzielania interpretacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesku z dnia 29.06.2005 r. (znak: US-PDpr-423/1/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 19.04.2005 r. Gosp ...

Czy brak podania przez podatnika we wniosku własnego stanowiska w sprawie, skutkuje pozostawieniem tego wniosku bez rozpatrzenia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm., ost. zm. Dz. U. Nr 143 , poz. 1199) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Pani "X" z dnia 21 grudnia 2005r., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach z dnia 8 grudnia 200 ...


1. Zgodnie z art. 174 ustawy z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – oparcie skargi kasacyjnej może nastąpić na następujących podstawach: - naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; - naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 2. W ocenie NSA skarżący wnosząc skargę kasacyjną - stawiając zarzut naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię - powinien wskazać na czym polega błąd w wykładni konkretnego przepisu popełniony przez sąd przy dokonywaniu oceny zgodności z prawem przedmiotu zaskarżenia i wskazać właściwą zdaniem skarżącego wykładnię. Przy formułowaniu zarzutu naruszenia prawa materialnego przez jego niewłaściwe zastosowanie należy przedstawić Sądowi zarzut naruszenia prawa procesowego w odniesieniu do zakwestionowanej przez Sąd oceny stanu faktycznego dokonanej przez organy podatkowe. Skarga kasacyjna nie spełniająca powyższego - nie zasługuje na uwzględnienie.

Wyrokiem z 18 października 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 1287/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Syndyka Masy Upadłości Spółki „V." w Bielsku-Białej na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w Bielsku-Białej z 9 czerwca 2003 r. Nr PBB1/4218-29/03 w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r., uchylił tę ...

1. W skardze kasacyjnej należy sprecyzować, w jaki sposób Wojewódzki Sąd Administracyjny naruszył wskazane w niej przepisy postępowania oraz jak naruszenie to mogło wpłynąć na wynik sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny może przy tym merytorycznie rozpoznać zarzuty skargi kasacyjnej dotyczące norm postępowania - muszą odnosić się do postępowania sądowego zakończonego zaskarżonym wyrokiem, a nie działań organów administracji i stosowanych przez nie norm. 2. Sformułowanie "ocena prawna wyrażona w orzeczeniu wiąże ten sąd" oznacza, że ilekroć dana sprawa będzie przedmiotem rozpoznania przez ten sąd, będzie on związany oceną prawną wyrażoną w tym orzeczeniu, jeżeli nie zostanie ono uchylone lub nie ulegną zmianie przepisy, na podstawie których zapadł wyrok. Dotyczy to oceny prawnej wyrażonej w orzeczeniu, w jego uzasadnieniu, a nie w sentencji. Rozstrzygnięcie zawarte w sentencji wyroku polegające na uchyleniu decyzji organu podatkowego w całości nie musi bezwzględnie oznaczać, iż sąd przychylił się do wszystkich zarzutów skargi oraz że nie mógł uwzględniając skargę, dokonać oceny prawnej, w której w jakiejś określonej części podzielił stanowisko organów podatkowych zawarte w uchylonej decyzji. 3. Wskazując zarzut naruszenia prawa materialnego nie wystarczy wskazać jedynie konkretnego przepisu, który w ocenie wnoszącego skargę kasacyjną został naruszony, ale należy także określić, na czym to naruszenie polega.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18.01.2005 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, w sprawie o sygnaturze akt SA/Rz 1574/03, oddalił skargę Heleny i Tadeusza U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. Zaskarżoną decyzją uchylono decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie z dnia 28.09.20 ...

1. Dopełnienie wymogu wskazania podstaw skargi kasacyjnej zakreślonych w powołanym przepisie art. 174 p.p.s.a. jest konieczne, ponieważ wyznacza granice skargi kasacyjnej, którymi jest związany Naczelny Sąd Administracyjny (art. 183 § 1 p.p.s.a.). Przytoczenie podstawy kasacyjnej musi być precyzyjne, gdyż z uwagi na związanie sądu kasacyjnego granicami skargi kasacyjnej - Naczelny Sąd Administracyjny może uwzględnić tylko te przepisy, które zostały wyraźnie wskazane w skardze kasacyjnej jako naruszone. Nie jest natomiast władny badać, czy sąd administracyjny pierwszej instancji nie naruszył innych przepisów. 2. Przez możliwość istotnego wpływania na wynik sprawy należy rozumieć prawdopodobieństwo oddziaływania naruszeń prawa procesowego na treść orzeczenia, a więc ukształtowanie w nich stosunku administracyjnoprawnego, materialnego lub procesowego. 3. Znaczenie procesowe uzasadnienia wyroku uwidacznia się bowiem w tym, że: - ma ono dać rękojmię, iż sąd dołoży należytego staranności przy podejmowaniu rozstrzygnięcia, - ma umożliwić sądowi wyższej instancji ocenę czy przesłanki, na których oparł się sąd niższej instancji, są trafne; - ma w razie wątpliwości umożliwić ustalenie granic powagi rzeczy osądzonej i innych skutków prawnych wyroku. Przy takim znaczeniu procesowym uzasadnienia wyroku za wystarczające nie można uznać samego przytoczenia przepisów prawnych lub powołania się na ich literalne brzmienie bądź też ogólnikowe powołanie się na poglądy doktryny. 4. Niezwiązanie granicami skargi oznacza bowiem, że Sąd ma prawo, a także obowiązek dokonać oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego nawet wówczas, gdy dany zarzut nie został podniesiony w skardze. Granice rozpoznania skargi przez Sąd są wyznaczone z jednej strony przez kryterium legalności działań administracji publicznej, z drugiej zaś strony przez całokształt tylko prawnych aspektów i tylko tego stosunku administracyjnoprawnego, który jest objęty treścią zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Wyrokiem z dnia 30 listopada 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1012/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Krzysztofa G na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2003 r. Nr ZPB-823-294/2000 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. W uzasadnieniu wyroku opisując dotychczasowy przebieg postępowania wyjaśniono, że decyzją z dnia 9 kwietnia 2003 r. wy ...

Generowanie strony w 81 ms