Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uzasadnienie prawne

dotyczy skuteczności wniesienia żądania udzielenia interpretacji w sprawie interpretacji prawa podatkowego (reprezentacja spółki)

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31.03.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 6.04.2005 r., na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 23.03.2005 r. (znak: PUS.I/423/5/05) w sprawie udzielenia pisemnej ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 10.08.2005 r. (znak: POI 415/21/05), uchyla ww. postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prze ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie z dnia 11.08.2005 r. (znak: PP/443-14/6/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usłu ...

Podatnik zawarł umowę pożyczki ze spółką mającą siedzibę w Holandii, z którą jest powiązana kapitałowo. Zarówno siedziba, jak i zarząd spółki holenderskiej znajduje się poza terytorium Polski. Spółka holenderska może udzielać pożyczek innym podmiotom, a w szczególności innym spółkom powiązanym z nią kapitałowo i taką działalność wykonuje. Pożyczkodawca pełni funkcję tzw. spółki holdingowej. Czy od opisanej powyżej czynności cywilnoprawnej jej strony lub jedna ze stron powinny uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 22.08.2005 r. (znak: PUS.V.436/07/05) w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmioci ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesku z dnia 29.06.2005 r. (znak: US-PDpr-423/1/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 19.04.2005 r. Gosp ...

1. Naruszenie prawa materialnego, aby mogło stanowić podstawę uchylenia decyzji, musi mieć wpływ na wynik sprawy. Naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania może stanowić samodzielną podstawę wyroku uwzględniającego skargę. Warunkiem uwzględnienia skargi jest jednak wykazanie, że stwierdzone naruszenie miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.) lub istotny wpływ na jej wynik (art. 145 § 1 pkt 1. lit. c p.p.s.a.). 2. Ocena prawna prowadząca sąd do stwierdzenia istnienia podstawy do uchylenia zaskarżonego aktu administracyjnego z powodów podanych w przepisach art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c powinna stanowić element uzasadnienia wyroku. Wobec stwierdzenia naruszenia przepisów postępowania w tym uzasadnieniu, zgodnie z treścią art. 141 § 4 p.p.s.a., sąd powinien podać wskazania co do dalszego postępowania. Przedstawienie w uzasadnieniu wyroku przesłanek, jakimi kierował się sąd obok tego, że stanowi gwarancję, iż sąd dołożył należytej staranności przy podejmowaniu rozstrzygnięcia, daje również możliwość oceny sądowi odwoławczemu czy przesłanki, na których oparł się sąd niższej instancji były trafne. 3. Skoro Sąd I instancji nie ustosunkował się do zawartych w skardze argumentów uzasadniających naruszenie prawa materialnego, a w podstawach wyroku podano przepis art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a., nie wyjaśniając jednak, jakie konkretne przepisy prawa materialnego spośród tych, które zostały zastosowane w sprawie zostały naruszone przez organy podatkowe obu instancji, uzasadnienie wyroku nie spełnia wymogów wynikających z art. 141 § 4 p.p.s.a, co uniemożliwia dokonanie kasacyjnej kontroli trafności samego rozstrzygnięcia zawartego w sentencji wyroku.

Wyrokiem z dnia 20.01.2005 r., sygn. akt SA/Rz 1568/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 23.09.2003 r., znak: L.IS.I/1-4117/78/03, uchylającą w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie z dnia 10.06.2003 r., znak: UKS.03/B-1/0262/PIT-00/D/2, w przedmiocie określenia odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w te ...

Generowanie strony w 7 ms