Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność oświatowa

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pisma z dnia 26.02.2003 r. i 10.03.2003 r. w sprawie odliczeń darowizn na działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) z racji darowizn na cele naukowe, naukowo - t ...

Dotyczy zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Stowarzyszenie poniosło wydatki na artykuły spożywcze zakupione w związku z organizacją obchodów patronki muzyki i śpiewu kościelnego i innych spotkań orkiestry. Stowarzyszenie podjęło wątpliwość, czy są to koszty uzyskania przychodu.

W związku z pismem Stowarzyszenia sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a dot. zwolnień przedmiotowych - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Opisany przez Stowarzyszenie stan faktyczny jest nas ...

Czy na podstawie statutu fundacji, której celem działalności jest: popieranie integracji Polski z Unią Europejską, pogłębianie wzajemnego zrozumienia społeczeństw, rozwijanie świadomości tożsamości europejskiej można sklasyfikować cele do jednej ze sfer działalności uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o p.d.o.p.

W odpowiedzi na zapytanie Fundacji z dnia 06.10.2003 r. (wpłynęło do Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów w dniu 04.11.2003 r., przekazane do Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów w dniu 15.11.2003 r. a następnie wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 30.01.2004 r.) złożone w trybie artykułu 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm), ...


Podstawa opodatkowania

Szanowna Pani Dyrektor, w związku z otrzymywanymi od podatników sygnałami o udzielaniu przez podległe Pani urzędy skarbowe rozbieżnych wyjaśnień w sprawie przekazywania darowizn przez osoby prawne na rzecz organizacji pozarządowych, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii. Z przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że aby można było d ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować do świadczonych przez szkoły usług w zakresie pływalni ?

Zgodnie z poz. 158 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych które zostały zakwalifikowane do symbolu PKWiU 92.61 podlegają opodatkowaniu wg stawki 7 %. Zatem w przypadku udostępniania pływalni osobom nie związanym ze szkołą należy odpłatność za takie usługi opodatkować ...

Czy osoby fizyczne dokonujące wpłat na rachunek bankowy fundacji nie wpisanej na listę instytucji pożytku publicznego, ale prowadzącą działalność pro-społeczną na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa obywatelskiego, obejmującą m.in. działalność: edukacyjną, informacyjną, kulturalną, integracyjną oraz ochronę dziedzictwa narodowego i cywilizacyjnego, mogą dokonać odliczenia do kwoty 350zł od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, w związku ze stwierdzeniem, iż informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielona przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, pismem z dnia 28 października 2004 r., Nr III US/DPM.4/4110 Pł/1/415/38/2004 jest nie ...

Jaką stawką VAT opodatkować zajęcia plastyczne, językowe, muzyczne, wstępy na spektakle, koncerty i imprezy, kolonie i obozy dla dzieci, plenery i najem dla Poczty czy Pracowni Psychologicznej, organizację szkoleń i uroczystości weselnych?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14 maja 2004 r. informuje, że zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku n ...

dotyczy obowiązku składania CIT-2 przez zakłady budżetowe

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 17 ust. 1, art. 25 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2005 r. (data wpływu - 15.02.2005 r., znak: B.M ...

Czy udostępnienie przez placówkę opiekuńczo - wychowawczą nieruchomości szkolnych na cele które nie mają charakteru działalności oświatowej podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Postanowienie Wójt Gminy Niedźwiedź działając na podstawie art. 14a § 1 , § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zm.), Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.200 ...

Generowanie strony w 14 ms