Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rejestracja czasowa

Rejestracja czasowa samochodu a obowiązek wynikający z treści przepisu art. 80 ustawy o podatku akcyzowym.

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisu art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych z dnia 14.03.2005r. UZASADNIENIE W dniu 15.03.2005r. do kancelarii Urzędu Celnego ...

Czy podatnik jest zobowiązany do naliczania tzw. wtórnej akcyzy po sprzedaży aut, wcześniej zarejestrowanych na polskich numerach tymczasowych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Pani XXXXXXXX w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego stwierdza, iż przestawione we wniosku stanowisko pod ...

Czy Powiat może być zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej w związku z czynnościami urzędowymi Prezydenta Miasta dokonywanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w szczególności w związku z posiadanymi oraz nabywanymi samochodami?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Koszalina działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) postanawia udzielić na wniosek pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie stwierdzając, iż : Powiat z siedzibą w zwolniony jest od opłaty skarbowej na po ...

Czy opłacie skarbowej określonej w części I poz. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej podlegają czynności urzędowe dokonywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Koszalina działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) postanawia udzielić na wniosek SPR w K pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie stwierdzając, iż: Decyzja o rejestracji pojazdu na podstawie art. 73 us ...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w Polsce i udokumentowanego fakturami VAT – lecz otrzymanymi jeszcze przed dniem rejestracji Spółki dla celów VAT w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy od samochodu zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju, a następnie sprzedanego na terytorium innego kraju członkowskiego UE w ramach dostaw wspólnotowych przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium RP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Od samochodów zarejestrowanych czasowo na terytorium Polski w celu ich przewiezienia do innego kraju Unii Europejskiej, a następnie sprzedanych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju. Przy czym, ubiegając się o zwrot należy zastosować się do dyspozycji zawartych w art. 107 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 29 ms