Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pielęgniarka

Czy pielegniarka środowiskowa,wspólniczka spółki świadczącej usługi pielęgniarskie może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów zakup dwa razy w roku (zima,lato) odzieży i obuwia (odzież robocza),które jej zdaniem są niezbędne w celu osiagnięcia przychodu?

Pielęgniarki środowiskowe, wspólniczki spółki cywilnej, świadczą usługi pielęgniarskie w domu pacjenta miedzy innymi pielęgnując osoby leżące, obłożnie chore. Z tego powodu odzież pielęgniarek wymaga częstego prania, powodując jej szybkie zniszczenie. Spółka obsługuje rozległy rejon i w związku z tym pielęgniarki szybko zużywają obuwie.Zdaniem pytającej zakup odzieży letniej i zimowej spełniającej ...

dotyczącej opodatkowania zasądzonej przez sąd należności z tytułu tzw. „ustawy 203” wraz z ustawowymi odsetkami

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 22.03.2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 29.03.2005r.), uzupełnionego w dniu 27.04.2005r. oraz w dniu 02.05.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania zasądzonej przez sąd należności z tytułu tzw. „us ...

dotyczy opodatkowania zasądzonej przez sąd należności z tytułu tzw. „ustawy 203” wraz z ustawowymi odsetkami

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 22.03.2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 29.03.2005r.), uzupełnionego w dniu 27.04.2005r. oraz w dniu 02.05.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania zasądzonej przez sąd należności z tytułu tzw. „us ...

Czy zakup stroju ochronnego u prowadzącego prywatny gabinet pielęgniarski jest kosztem uzyskania przychodu?

Wnioskodawca prowadzi prywatny gabinet pielęgniarski. Zabiegi wykonuje w gabinecie lub w prywatnych mieszkaniach pacjentów. W trakcie zabiegów wnioskodawca zakłada strój ochronny tj. odpowiedni fartuch oraz rękawiczki. Zdaniem wnioskodawcy zakup tego stroju ochronnego stanowi koszt uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca oświadczył, że w sprawie będącej przedmiot ...

Zastosowanie stawki 22 % przy dostawie odzieży roboczej dla personelu szpitala.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.05.2005r. (data wpływu 11.05.2005r.), uzupełnionego pismem bez znaku z dnia 31.05.2005r. Podatnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania poda ...

Czy od odszkodowania za niewypłacone w terminie podwyżki wynagrodzeń za pracę pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Szpital zawiera ze swoimi pracownikami ugody sądowe, w której zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowań za niewypłacone w terminie podwyżki wynagrodzeń za pracę wynikające z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz ...

Dotyczy sposobu rozliczenia opłaconych składek na rzecz Okręgowej Izby � .

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: - art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 01 marca 2006 r. (data wpływu 03 marca 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto ...

Czy od 1 stycznia 2006 roku możliwa jest zmiana ?formy opodatkowania z książki przychodów i rozchodów na kartę podatkową - pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony zdrowia ludzkiego (pielęgniarka) na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w związku z wątpliwoś ...

Czy od 01 stycznia 2006 r. możliwa jest zmiana formy opodatkowania z zasad ogólnych na kartę podatkową, świadcząc działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego ?usługi pielęgniarskie wyłącznie na rzecz osób fizycznych, za świadczone usługi płaci Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach podpisanego z tym Funduszem kontraktu na objęcie opieką pielęgniarską określonej w kontrakcie liczby pacjentów.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 04 stycznia 2006 r. Nr PB1/415-67/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 01 g ...

Czy będąc pielęgniarką, uzupełniającą swoje wykształcenie można odliczyć w swoim zeznaniu rocznym poniesione koszty doskonalenia zawodowego?

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko zawarte we wniosku z dnia 04.04.2006 r. jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 04.04.2006 r. (uzupełnionym w dniach 20 i 25.04.2006 r.) zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacj ...

Generowanie strony w 52 ms