Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa kolportażu

Czy osoby fizyczne, z którymi zawierane są umowy zlecenia kolportażu ulotek, z tytułu wykonania czynności określonych umową ,objęte są obowiązkiem naliczania i uiszczania podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 03.06.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług umów zlecenia, wyjaśnia co następuje: W art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr ...

Prowadzę działalność handlową polegajacą na sprzedaży detalicznej m.in. prasy. Sprzedaż wydawnictw prasowych odbywa się na podstawie umowy kolportażowej. Po dokonaniu do dostawców zwrotów niesprzedanych egzemplarzy dostajemy fakturę obciążeniową na sprzedane ilości. Czy sporzadzając remanent towarów na koniec roku należy ująć w nim wartość gazet i czasopism znajdujących się na punkcie handlowym w tym dniu ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność handlową polegającą na sprzedaży detalicznej - prasy i innych art. przemysłowych. Sprzedaż wydawnictw prasowych odbywa się na podstawie umowy kolportażowej zawartej z "R..." S.A. Gazety i czasopisma otrzymuje Pan na podstawie dowodów dostawy, a dopiero po upływie tygodnia lub miesiąca (w zależności od tego czy są to tygodniki, ...

Spółka zawrze umowę kolportażu wydawnictw prasowych, w celu ich dalszej sprzedaży na rynku. Kiedy powstanie przychód należny dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku sprzedaży wydawnictw prasowych i dziełowych, gdy umowa z firmą świadczącą usługi kolportażowe przewiduje faktury po rozliczeniu zwrotów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 lutego 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.03.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spr ...


Generowanie strony w 11 ms