Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obrona z urzędu

Czy wykonywane na zlecenie sądu czynności adwokata - obrona z urzędu, zastępstwo procesowe z urzędu - po 01.05.2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U, Nr 173, poz. 1808) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2005 r. (data wpływu do US 1 ...

Czy czynności adwokata udzielającego, na zlecenie sadu, pomocy prawnej z urzędu, podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz. 1808) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.01.2005 r. o udzielenie pisemnej ...


określenie czy w przypadku wykonywania przez adwokatów i radców prawnych zawodu w spółce partnerskiej podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności zastępstwa procesowego lub obrony z urzędu są poszczególni adwokaci i radcowie prawni będący wspólnikami (partnerami) w spółce, czy też spółka partnerska

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art.15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 30 marca 2005r. (złożonym w dniu 04 kwietnia 2005r.) Kancelarii Adwokackiej o pisemną int ...

w sprawie określenia momentu powstawania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku zastępstwa procesowego radców prawnych oraz zastępstwa procesowego i obrony adwokatów świadczonych z urzędu na rzecz stron i uczestników postępowania sądowego, za które otrzymują oni opłaty ponoszone przez Skarb Państwa - właściwe sądy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art.19 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 30 marca 2005r. (złożonym w dniu 04 kwietnia 2005r.) Kancelarii Adwokackiej o pisemną int ...

określenie czy zastępstwo procesowe radców prawnych oraz zastępstwo procesowe i obrona adwokatów świadczone z urzędu na rzecz stron i uczestników postępowania sądowego, za które otrzymują oni opłaty ponoszone przez Skarb Państwa - właściwe sądy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art.8 ust.1 pkt 3, art.15 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 30 marca 2005r. (złożonym w dniu 04 kwietnia 2005r.) Kance ...

Czy adwokat wykonujący zawód w Kancelarii Adwokackiej będącej podatnikiem podatku VAT i jednocześnie otrzymujący zlecenia obrony z urzędu (tzw. „urzędówki”) powinien dokonać indywidualnej rejestracji do podatku VAT?

W dniu 17.06.2005 r. Podatniczka złożyła w tut. Urzędzie wniosek o interpretację przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, który uzupełniła w dniu 05.07.2005 r., przedstawiając własne stanowisko w przedmiotowej sprawie. W w/w wniosku zainteresowana zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem czy wykonując zawód adwokata w spółce cywilnej – Kan ...


Od jakiego momentu należy wystawiać dla sądu faktury VAT za usługi adwokackie świadczone w ramach obrony z urzędu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotycząc ...

Czy świadczone przez adwokatów (wspólników spółki partnerskiej) usługi z tytułu tzw. obrony z urzędu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia (...) złożonego przez Spółkę Partnerską (...), na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego (...) w sprawie odmowy wszczęcia postępowania na wniosek wymienionej wyżej Spółki (...) o udzielenie pisemnej ...

Generowanie strony w 20 ms