Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozliczenia międzyokresowe bierne

Czy koszty poniesione do 28.02.2005r. (przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2004r.), a dotyczące sprzedaży dokonanej w 2004r. i zaksięgowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w 2004r. są kosztem uzyskania przychodów roku 2004, czy 2005 w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art.14a §1, §3 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. X z siedzibą w X z dnia 14.04.2005r. (data wpływu 15.04.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. przepisu art. 15 ust.4 oraz art.16 ust.1 pkt 27 ustawy o p ...

Czy koszty, które na dzień 31 grudnia danego roku nie są udokumentowane fakturami (lub innymi dowodami księgowymi) powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym otrzymana zostanie faktura (lub inny dokument księgowy) odnosząca się do tych kosztów

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 07.10.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:czy koszty, które na dzień 31 grudnia danego roku nie są udokumentowane fakturami (lub innymi ...

czy koszty, które na dzień 31 grudnia danego roku nie są udokumentowane fakturami (lub innymi dowodami księgowymi) powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym otrzymana zostanie faktura (lub inny dokument księgowy) odnosząca się do tych kosztów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 07.10.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:czy koszty, które na dzień 31 grudnia danego roku nie są udokumentowane fakturami (lub innymi ...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłaty zasądzone przez Sąd związane ze zniesieniem współwłasności prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 15.05.2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych ...

1. Czy faktury otrzymane przed ostatecznym zamknięciem ksiąg powinny być alokowane (ujęte jako koszty uzyskania przychodu) do roku, którego dotyczą, 2. Czy faktury otrzymane po ostatecznym zamknięciu ksiąg należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego, w którym Spółka faktury faktycznie otrzymała.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 08.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.11.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w kwestii dotyczącej potrącalności kosztów uzyskania p ...


Czy Spółka postępuje prawidłowo wyłączając z kosztów uzyskania przychodów koszty o charakterze pośrednim ujęte na ostatni dzień roku podatkowego poprzez rozliczenia międzyokresowe bierne oraz zaliczając te wydatki do kosztów uzyskania przychodów nowego roku podatkowego w momencie ich zaksięgowania na podstawie otrzymanego dokumentu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów st ...


Czy prawidłowo Spółka ujęła do kosztów uzyskania przychodów 2008 roku opłatę zastępczą, której wysokość na moment rozliczenia podatku dochodowego za 2008 rok była znana (opłatę za 2008 rok Spółka zapłaciła w marcu 2009r.) i która została ujęta na koncie zespołu 4 i rozliczeniach międzyokresowych kosztów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...


Generowanie strony w 61 ms