Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kościelne osoby prawne

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pisma z dnia 26.02.2003 r. i 10.03.2003 r. w sprawie odliczeń darowizn na działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) z racji darowizn na cele naukowe, naukowo - t ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 18 czerwca 2003 r. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. przedstawia swoje stanowisko w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu najmu części budynku. Na podstawie przepisów art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła K ...

Czy dochód z działalności spółki z o.o., w której wszystkie udziały posiada kościelna osoba prawna przeznaczony na jej cele statutowe jest zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo Spółki w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochod ...

Czy dochód parafii rzymskokatolickej uzyskany z wynajmu kościelnej wieży, który zostanie przeznaczony na cele charytatywno-opiekuńcze, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych z pozostałej działalności – w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, pro ...

Czy darowizna spożywczych wyrobów Spółki przekazana kościelnej osobie prawnej jest darowizną na cele kultu religijnego, uprawniającą Spółkę w oparciu o art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) do obniżki dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Za darowizny na cele kultu religijnego uznaje się darowizny przekazywane na realizację obrzędów religijnych. Z treści pisma wynika, iż przedmiotem darowizny przekazanej na rzecz kościelnej osoby prawnej są artykuły spożywcze a mianowicie: musztarda, chrzan tarty i sos tatarski. Opisany wyżej przedmiot darowizny nie służy realizacji obrzędów religijnych. Artykuły konsumpcyjne o charakterze spożywcz ...

Czy po dniu 1 maja 2004 roku oddział kościelnej osoby prawnej uznany uprzednio za odrębny podmiot podatkowy zachowa swój status w zakresie podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2004 r., Nr EF-1/81/04, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 2 i § 3, informuje, że wyłączenie grupy podmiotów określonych w art. 157 ust. 2 pkt 2 usta ...

Czy ma prawo dokonać odliczenia z tytułu darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz kościelnych osób prawnych.

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 08 stycznia 2004 r. (09 stycznia 2004 r.) informuję co następuje. Jak wynika z treści zapytania w zeznaniu rocznym za rok 2004 zamierza Pan dokonać odliczenia z tytułu darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz kościelnych osób ...

Czy jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej jest czynnym podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) w związku z regulacją zawartą w art. 160 ust. 3 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność zarobkową, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Kościelne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła ...

Czy jednorazowa sprzedaż przez parafię będącą kościelną osobę prawną, która nie prowadzi działalności gospodarczej nieruchomości rolnej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dochodowym od osób prawnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2004r. uzupełnione dnia 26.07.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: w zakresie podatku od towarów i usług: Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonując ...

Czy dochody osiągnięte przez Parafię z tytułu sprzedaży detalicznej dewocjonaliów będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że Parafia zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży – handel detaliczny dewocjonaliami, z przeznaczeniem osiągniętego dochodu w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele charytatywno – opiekuńcze. Sklep znajdować się będzie na terenie Parafii w lokalu będącym jej własnością. Na tle powyżs ...

Generowanie strony w 8 ms