Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi pomocnicze

Podatnik sformułował pytanie, jaką stawką podatku należy opodatkować usługi przesortowania towaru, ofoliowania uszkodzonych kartonów, ułożenia towaru na paletach?

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie morskiego portu w zakresie usługowego składowania, przechowywania i przeładunku mrożonej żywności. Towar nigdy nie jest własnością Spółki. Jest przeznaczony do sprzedaży krajowej, wewnątrzwspólnotowej, jak i na kraje trzecie. W momencie wprowadzenia towaru do chłodni nie ma ...

Miejsce opodatkowania usług pomocnicznych związanych z główną usługą doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dn ...

Jak opodatkować koszty związne z transportem wewnątrzwspólnotowym?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia ...

Czy w przypadku gdy kontrahent unijny - zleceniodawca usług pomocniczych do usług transportowych poda świadczącemu usługi swój numer NIP-UE, a podatnik posiada kserokopię dokumentu przewozowego - międzynarodowego, na którym widnieje numer kontrahenta, którego dotyczą w/w czynności terminalowe, może traktować te usługi jako bezpośrednie związane z wewnątrzwspólnotową usługą trsansportu towarów, co oznacza że podlegają one opodatkowaniu w kraju nabywcy?

W dniu 08 marca 2005r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 23 maja 2005r. i 3 czerwca 2005r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny przedstawiony w ww. wniosku: Spółka świadczy na rzecz kontrahenta z kraju unijnego usługi pomocnicze do usług transportowych takie jak: przeładunek konte ...Czy zakup zezwoleń na przejazdy poza granicami kraju jest importem usług? W ocenie Spółki zezwolenia nie podlegają ustawie o podatku VAT i firma niemiecka niepotrzebnie nakazuje naliczać podatek VAT ponieważ nie jest to ani import usług, ani wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru a prowizja za załatwienie zezwoleń, jeśli w ogóle istnieje nie jest znana (faktura jej nie identyfikuje, a kontrahent nie chce ujawnić zasłaniając się tajemnicą handlową).

Stan faktyczny: Spółka zajmuje się transportem międzynarodowym i przewozi m.in. ładunki o rozmiarach ponadnormatywnych, na które potrzebne są specjalne zezwolenia wydawane na terenie Polski przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, natomiast za granicą Polski zezwolenia takie załatwia dla Spółki niemiecka firma. Firma ta obciąża Wnioskodawcę rachunkiem bez naliczonego podatku od wartości dodanej ...Czy wartość usług pomocniczych związanych z pośrednictwem finansowym świadczonych na rzecz Strony przez podmiot zagraniczny powinna być uwzględniona przy obliczaniu proporcji o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż XX S.A jest zakładem ubezpieczeń działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003r. nr 124, poz. 1151 ze zm.). Działalność firmy obejmuje m. in. ubezpieczenie należności klientów wynikających z zawartych umów sprzedaży realizowanych na rzecz kontrahentów zagranicznych. W przypadku braku zap ...

Generowanie strony w 5 ms