Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Rosja

„Z jaką stawką podatku VAT należy wystawić fakturę na usługę transportową dla kontrahenta z Rosji?”

UZASADNIENIE Pismem z dnia 19.04.2005r. Pan (...) zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, przedstawiając stan faktyczny:Podatnik wykonuje usługę transportową z Rosji do Hiszpanii. Transport przebiega przez terytorium Rosji, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Niemiec, Francji i Hiszpanii. Fakturę należy wy ...

Czy podlega opodatkowaniu w Polsce wynagrodzenie rezydenta Rosji, z tytułu pracy świadczonej na terytorium Rosji na rzecz polskiego pracodawcy?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 22.05.1992 r. zawartej miedzy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania ...

Czy Podatniczka posiada ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Moskwie ...

Czy Podatnik podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Moskwie d ...

czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika z tytułu korzystania z usług doradczych, badań rynku oraz świadczeń o podobnym charakterze, w szczególności usług pośrednictwa i marketingowych na rynkach różnych krajów w szczególności na rynku czeskim, chińskim, rosyjskim, ukraińskim i uzbeckim

Działając na podstawie art. 14e § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień następujących umów: 1) umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania ...

Czy w związku z wykonywaniem pracy na terytorium Rosji od dnia wyjazdu do Rosji Podatniczka podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 22 maja 1992 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakre ...

Pytanie dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług za usługę montażu, regulacji, ustalania parametrów maszyn i urządzeń w rzeźniach drobiu montowanych poza granicami Unii Europejskiej (Federacja Rosyjska).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 02.10.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 03.10.2006r.), uzupełniony w dniu 03.11.2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej wysokoś ...

Czy od należności za wynajem samolotów jakie spółka polska wypłaci na rzecz spółki z siedzibą w Rosji i na rzecz spółki z siedzibą na Łotwie, stanowiące w myśl art. 6 umowy polsko-rosyjskiej i art. 8 umowy polsko łotewskiej dochód podmiotów zagranicznych z tytułu transportu międzynarodowego, Spółka ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 updop?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień: - umowy z dnia 22 maja 1992 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu ...

Przeniosłem swój ośrodek interesów życiowych do Rosji. Czy w Polsce podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 22 maja 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. ...

Czy dochód z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce podlega w Polsce opodatkowaniu

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy ...

Generowanie strony w 59 ms