Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wagon towarowy

Czy w przypadku sprzedaży usług polegających na wynajmie wagonów towarowych (symbol PKWiU przedmiotu najmu 35.20.33-30.90) firmie słowackiej za miejsce świadczenia usług uznać można siedzibę nabywcy usługi?

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce gdzie świadczący posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzonej działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności: w przypa ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona świadczy usługi dzierżawy wagonów kolejowych dla swoich kontrahentów, których siedziby znajdują się w Niemczech i Czechach. Do dnia 30 czerwca 2006r. wagony kolejowe nie były uznawane na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usługa za środki transportu. W związku z tym na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 27 ust 4 pkt 6 ww. ustawy świadczone przez Stronę usługi dzierżawy wagonów kolejowych na rzecz ww. kontrahentów nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2006r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy Rady nr 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VI dyrektywa) wagony kolejowe uważa się za środki transportu do celów art. 9 ust. 2 lit. e) tiret ósme ww. dyrektywy.W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie, że w fakturach dokumentujących usługi wykonane w czerwcu 2006r. i wystawionych w tym miesiącu, z tytułu których obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust.13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług powstał w lipcu 2006r. (lub później), nie powinna była wykazywać podatku należnego z tytułu ich świadczenia w wysokości 22 %. Zdaniem Strony skoro od 1.07.2006r. dla świadczonych przez nią usług dzierżawy wagonów miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę, a więc Strona, posiada swoja siedzibę (Polska), dopiero usługi wyświadczone (wykonane) po tej dacie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju według właściwej stawki.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan ...

Faktura VAT wystawiona dla kontrahenta zagranicznego za najem wagonów kolejowych, wystawiana jest ze stawką podatku w wysokości 22%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 9 ms