Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wszczęcie egzekucji

Jakie przesłanki uprawdopodobniają nieściągalność wierzytelności?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 6.10.2003 r. (data wpływu do Urzędu: 7.10.2003 r.) znak: (...) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przekazuje poniższe informacje: Na podstawie ...

Skoro "dłużniczka" faktycznie dłużniczką nie była to w swej istocie postępowanie egzekucyjne, już w momencie wszczęcia było bezprzedmiotowe. W takiej sytuacji nie można było ściągać kosztów egzekucyjnych od osoby, która nie była zobowiązana w rozumieniu art. 90c ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Skoro nie było zobowiązanego, to niezależnie od okoliczności w jakich doszło do wszczęcia egzekucji jego koszty obciążały wierzyciela.

Wyrokiem z 9 września 2004 r. sygn. akt SA/Sz 679/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę UFG w W, na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 5 marca 2003 r. Nr NA-2-E/724/AD/7/2003 w przedmiocie kosztów egzekucyjnych. Z uzasadnienia wyroku wnikało, że na wniosek wierzyciela UFG w W, na podstawie tytułu wykonawczego o Nr E A/10248/02 z dnia 13 maja 2002 r. wysta ...


Generowanie strony w 53 ms