Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instalacje sanitarne

JEDNOSTKA NA ZLECENIE KLIENTA PROWADZI SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA A TAKŻE USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA I MONTAŻU ARMATURY SANITARNEJ TAKŻE Z WŁASNYCH MATERIAŁÓW. NA POWYŻSZE USŁUGI JEDNOSTKA WYSTAWIA JEDNĄ FAKTURĘ. CZY DO POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI STOSUJE SIĘ OBNIŻONĄ STAWKĘ VAT W WYSOKOŚCI 7% ?

Spółka wystąpiła do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i montażu armatury sanitarnej w budownictwie mieszkaniowym. Na udokumentowanie powyższych usług Spółka wystawia jedną fakturę - rozliczenie następuje global ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005 r.- tekst jednolity) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej: - uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 23.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Jaką stawką podatku VAT zastosować w przypadku świadczeń usług polegające na wykonaniu instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania) w budynku sklasyfikowanym wg PKOB 112, zarówno w znajdujących się tam lokalach użytkowych jak i mieszkalnych ?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 12 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdz ...

Czy poprawne jest naliczenie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7% do materiałów i robocizny potrzebnych do wykonania usługi w obiektach budownictwa mieszkaniowego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a i ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2005 r. (data wpływu 23.03.2005 r.) uzupełnionego pismem z dni ...

Czy stawka podatku VAT nad robót budowlano-montażowych w budownictwie mieszkaniowym wykonywanych wraz z materiałem wynosi 7 % ?

Działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 146 ust. 1 pkt.2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek Pana L D pełnomocnika Pani D A z dnia 24.06.2005 r. złożony do tut. organu podatkowego w dniu 24.0 ...


Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem odnośnie właściwego momentu zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów przyszłych wydatków, polegających na wykonaniu instalacji wewnętrznych ciepłowniczych wraz z instalacją wodno – kanalizacyjną, wentylacji, ochroną akustyczną i doprowadzaniem zasilania elektrycznego w celu odbioru ciepła w prowadzonej inwestycji budowlanej, w świetle przepisów podatku dochodowego od osób prawnych.

W dniu 27 marca 2007r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który został uzupełniony w dniu 23 kwietnia 2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskującej jest budowa nieruchomości oraz zarządzanie nieruchomościami. W roku 2006 Spółka podpisała umowę o przyłączenie z dostawcą ener ...

Czy wykonywane prace powinny być opodatkowane w całości 7% stawką podatku od towarów i usług? Czy powinny być odrębnie określone wartości wykonania budynku i wartość przyłączy i opodatkowane odrębnie stawką 7% i 22%? Czy roboty budowlane związane z wykonaniem samego budynku plebanii powinny być opodatkowane stawką 7% czy 22%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na budowie hali sportowej dla mieszkańców gminy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy zawarcie umowy o przekazanie za wynagrodzeniem sieci z osobą fizyczną rodzi powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) i kto płaci ten podatek: kupujący, czy sprzedający sieć?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 57 ms