Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prowadzenie egzekucji

Czy obowiązki nałożone na komornika sądowego w art. 42e ustawy ustają, jeżeli wypłata świadczeń określonych w art. 12 dokonywana jest w postępowaniu egzekucyjnym bezpośrednio przez dłużnika na rzecz wierzyciela z pominięciem komornika sądowego ?

Na podstawie art. 14a §1, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.01.2005 roku (data wpływu do urzędu 01.02.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie art. 42e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 ...

Czy wydatki poniesione w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, związanego z zakupionym wcześniej lokalem mieszkalnym można odliczyć od podatku w ramach kosztów poniesionych na zakup mieszkania?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpre ...

Wezwanie o wykonanie obowiązku poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego było czynnością wynikającą z relacji wierzyciel - zobowiązany, a nie czynnością organu egzekucyjnego skierowaną do strony postępowania egzekucyjnego. Okoliczność, że wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym (który w tym charakterze jeszcze nie działał) nie ma znaczenia. Stąd też wezwanie to winno być adresowane bezpośrednio do zobowiązanego, a nie do pełnomocnika, który poza postępowaniem administracyjnym nie działa w jego imieniu.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Jacka P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uznania za nieuzasadniony zarzut w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd wyjaśnił, iż zgodnie z treścią art. 32 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ...

Generowanie strony w 5 ms