Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pompa

Stan faktyczny Podatnik choruje na cukrzycę i ma orzeczony stopień niepełnosprawności. Od początku 2004 r. podatnik używa pompy insulinowej jako urządzenia do ciągłego (całodobowego ) podawania insuliny. Używanie tego instrumentu wiąże się z wymianą wkłuć, przez które podawana jest insulina. Pytanie Czy wkłucia do pompy insulinowej spełniają kryteria warunkujące uznanie ich za sprzęt rehabilitacyjny?

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisów art.216 §1 i art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a §1 z dnia 24.02.2005 r. (wpływ do organu podatkowego w d ...

Czy zakup pompy insulinowej oraz zestawów infuzyjnych do pompy stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? W mojej opinii tak, ponieważ jej używanie w godzinach pracy pozwoli na zwiększenie efektywności pracy oraz wysokości przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art.216 §1 oraz art.14a §1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 , poz.60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a nie potwierdzić stanowiska zawartego w Pan ...

Jak dokonać alokacji łącznej wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego aportem przedsiębiorstwa, którego majątek trwały stanowi centrum handlowe z wyposażeniem, przynależnościami i gruntem, na którym jest posadowione (ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10), pomiędzy poszczególne środki trwałe podlegające amortyzacji, z podziałem na środki trwałe: 1) ruchome - stanowiące wyposażenie centrum, 2) powiązane trwale z budynkiem centrum handlowego (sam budynek, parkingi, systemy w budynku)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

Jak dokonać alokacji łącznej wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego aportem przedsiębiorstwa, którego majątek trwały stanowi centrum handlowe z wyposażeniem, przynależnościami i gruntem, na którym jest posadowione (ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10), pomiędzy: 1) grunt a środki trwale podlegajace amortyzacji, 2) poszczególne środki trwałe podlegające amortyzacji, z podziałem na: - ruchome środki trwałe - wyposażenie centrum, - środki trwałe powiązane trwale z budynkiem centrum handlowego (sam budynek, parkingi i systemy w budynku)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy zakup wkłuć do pomp insulinowych uznawany jest za „wydatek na cele rehabilitacyjne”, wymieniony w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi podstawę ( uprawnia ) do odliczania od podstawy obliczania podatku kosztów takiego zakupu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy wydatki na zakup pompy insulinowej, szkolenie z obsługi tej pompy oraz zakup oprzyrządowania sterylnego do pompy stanowią wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy koszt wypożyczenia pompy insulinowej oraz wydatki za zakup osprzętu do miesięcznej eksploatacji pompy insulinowej (sensorów do pomiaru glukozy, drenów do podawania insuliny, leków, tj. preparatów insuliny) w roku 2011, można odliczyć na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm). w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy koszt zakupu pompy insulinowej w roku 2011 oraz wydatki za zakup osprzętu do miesięcznej eksploatacji pompy insulinowej (sensorów do pomiaru glukozy, drenów do podawania insuliny, leków, tj. preparatów insuliny) w roku 2011 oraz latach następnych, można odliczyć na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm). w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 113 ms