Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: brak podstawy prawnej


Czy możliwe jest zastosowanie art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) do korekt deklaracji podatkowych VAT-7 złożonych na gruncie obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) ?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1, art. 81 w związku z art.70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 07.03.2005r., nr 1471/NTR2/443-9/05/MJ dotyczące możliwości za ...

Czy Fundusz Leasingowy ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z góry za trzy lata do niezapłaconych rat po kradzieży samochodu (przy spłacie jednorazowej)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.12.2004 r. (data wpływu: 20.12.2004 r.) uprzejmie informuje: Na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stosownie do swojej w ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie z dnia 11.08.2005 r. (znak: PP/443-14/6/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usłu ...Odnośnie stosowania art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 14a § 1 oraz art. 165a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03.11.2005r. P. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 25.10.2005r., nr 1471/NTR2/443-401/05/MP, dotyczące stosowania art. 43 ust.1 p ...

Przepis art. 240 §1 Ordynacji podatkowej jest przepisem prawa procesowego regulującym instytucję procesową - wznowienie postępowania. Przytoczenie prawidłowych podstaw kasacyjnych, w odniesieniu do przepisów postępowania to wskazanie konkretnego przepisu prawa procesowego regulującego postępowanie sądowoadministracyjne, który zdaniem skarżącego został naruszony przez Sąd l instancji wraz z uzasadnieniem, na czym to naruszenie polegano i jaki istotny wpływ na wynik sprawy mogło wywrzeć. Powołanie przepisu art. 240 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej bez powiązania tego przepisu z naruszeniem procedury stosowanej przez sąd administracyjny, nie stanowi przytoczenia podstawy kasacyjnej w rozumieniu art. 174 pkt 2 u.p.p.s.a. Przepis ten należy, bowiem do procedury administracyjnej (regulującej postępowanie podatkowe) i dlatego też nie mógł być naruszony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Adresatem zarzutu naruszenia prawa może być tylko sąd l instancji. Wymienienie przepisów naruszonych przez organ administracji nie jest wykonaniem obowiązku przytoczenia podstaw kasacyjnych.

Wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1358/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Tomasza W na decyzję Izby Skarbowej Szczecinie z dnia 12 czerwca 2003 r. Nr PB.2.33-4117/825-31/2003 w przedmiocie odmowy, w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego, uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zobowiązania w podatku dochodowym i obrotowym za 1987 r. W uzasadn ...

Czy mogę odliczyć wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego, i od jakiego okresu mogę je odliczyć (od daty aktu notarialnego, od daty pozwolenia na budowę),Czy mogę odliczyć wydatki poniesione na zakup niezabudowanej działki wraz z opłatami notarialnymi i czy w tym przypadku mogę złożyć zeznanie podatkowe za 2004 rok w formie korekty lub wydatki te odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2005 rok.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2006r. uzupełnionego w dniu 13.02.2006r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdza, że ...

Czy bezumowne korzystanie z cudzej własności podlega podatkowi VAT?

Pismem z dnia 23 listopada 2006r. (uzupełnionym w dniu 22.01.2007r. I 13.02.2007r.), Strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem admini ...

Generowanie strony w 9 ms