Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieodpłatne używanie

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2003 r. znak: EF/85/2003 w sprawie zaliczenia wypłaconego odszkodowania do kosztów uzyskania przychodów w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Z pisma Spółki oraz załączonych do niego dokumentów wynika, że w grudniu 2002 r. w ...

opodatkowania przychodu z tytułu umowy użyczenia samochodu ciężarowego oraz kosztów związanych z jego eksploatacją

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2003 r. (wpływ do tut. organu 06.11.2003 r.) w sprawie opodatkowania przychodu z tytułu umowy użyczenia samochodu ciężarowego oraz kosztów związanych z jego eksploatacją, wyjaśnia co nastę ...


Jakie obowiązki podatkowe powstaną w przypadku wniesienia przez podatnika aportem do spółki kapitałowej prawa wieczystego użytkowania gruntu lub użyczenia spółce prawa do nieodpłatnego używania nieruchomości w zamian za udziały lub akcje w spółce?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) - poczynając od 2001 r. - za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo ...

Pytanie Spółki dotyczy powstania przychodu z tytułu udostępnionej nieodpłatnie nieruchomości w okresie pierwszych dwóch miesięcy trwania Umowy, tj. w okresie w którym obowiązywać będzie jedynie opłata eksploatacyjna.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pisemne zapytanie Strony przesłane w dniu 20.01.2004r. do Urzędu Skarbowego o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, tj. „czy w związku z przedstawioną w piśmie transakcją powstaje dla Banku przychód z nieruchomości udostępnionej ...

Czy odpisy amortyzacyjne od użyczonego córce lokalu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą stanowią koszty działalności firmy podatnika ? Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i użycza córce lokal, przy czym lokal ten figuruje w ewidencji środków trwałych firmy podatnika .

Warunki amortyzacji środków trwałych określają przepisy art. 22a – 22o w związku z art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity : Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.). Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 45a lit.c w/w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niema ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku pismem z dnia 19.01.2004 r. (znak: US-I/2-D-423/1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: 1. W zakresie podatku dochodowego od osób ...

Czy użyczenie bratankowi lokalu mieszkalnego, do którego podatniczka posiada spółdzielcze własnościowe prawo, spowoduje powstanie zobowiązania w podatku dochodowym?

Podatniczka posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Obecnie na dwa lata wyjeżdża do Szwecji. Na ten okres chce oddać do nieodpłatnego używania swoje mieszkanie bratankowi.W zamian za udostępniony lokal, bratanek opiekował się będzie mieszkaniem i opłacał naliczony przez spółdzielnię mieszkaniową czynsz za ten lokal. Jak wynika z powyższego stanu faktycznego, bratanek podatniczki otrzyma ...

Spółka cywilna nie posiada zdolności kredytowej, w związku z czym, każdy ze wspólników zamierza zaciągnąć kredyt indywidualnie w celu zakupu samochodu osobowego. Zakupione za kredyt samochody zostaną przekazane przez wspólników do używania w spółce cywilnej, w celu wykorzystania ich do nauki jazdy. Czy Spółka z tytułu użytkowania ww. samochodów uzyska przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń i czy wydatki związane z eksploatacją samochodów Spółka będzie mogła w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozum ...

Czy oddanie rzeczy w nieodpłatne używanie na podstawie umowy użyczenia stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Oddanie w nieodpłatne używanie odbywa się z reguły na podstawie umowy uregulowanej przez Kodeks cywilny np. umowy użyczenia. Umowa użyczenia została uregulowana przepisami art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 ze zm). Przepisy te określają cechy jakie powinna spełniać umowa, aby mogła zostać uznana za umowę użyczenia oraz prawa i obowiązki stron tej um ...

Generowanie strony w 7 ms