Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cesja umowy leasingu

Czy raty leasingowe wynikające z ,,umowy o przejęciu umowy leasingu" będą dla mnie jako przejmującego, kosztem uzyskania przychodów ?

W dniu 10 maja 2005r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w Pana indywidulanej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W złożonym wniosku prosi Pan o wyjaśnienie, czy raty leasigowe wynikające z ,,umowy o przejęciu umowy leasingu", ...

Dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat ponoszonych przez Spółkę z tytułu odpłatnego wstąpienia w umowy leasingu zawarte przez innego leasingodawcę ( tj. wynagrodzenie dla poprzedniego leasingodawcy, w tym prowizja ). Zdaniem Spółki koszty te nie powinny być uznane za k.u.p roku 2004, a rozliczane proporcjonalnie do wysokości przychodów uzyskanych w kolejnych latach .

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21.04.2005r. S.A. "B", na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warsz ...

Czy można dokonać odliczenia podatku VAT od faktur leasingu jeśli umowa leasingu była zawarta z kim innym, a później zbyta w drodze cesji ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 06.09.2004 r. - data wpływu do tut. Urzędu 07.09.2004 r. - w sprawie możliwości odliczania podatku VAT od faktur dokumentujących leasing samochodu Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art ...

Czy zmiana korzystającego w drodze cesji praw i obowiązków albo wcześniejszego zakończenia umowy i zawiązania drugiej, uprawnia nowego korzystającego do nabycia przedmiotu leasingu po hipotetycznej wartości netto (w przypadku leasingu operacyjnego) lub bez ograniczeń (w przypadku leasingu finansowego).

Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 8 sierpnia 2005r. (data wpływu do Urzędu - 9 sierpnia 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę prz ...

Podatnik pyta, czy w wyniku cesji przedmiotowej umowy leasingu dotyczącej samochodu ciężarowego, zarejestrowanej w Urzędzie Skarbowym przez cedenta będzie uprawniony (jako drugi korzystający) do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od rat leasingowych.

Dnia 22 listopada 2005r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. Z treści wniosku wynika, że podatnik rozpocznie działalność handlową w pierwszym kwartale 2006r. W związku z tym zamierza wykorzystać do działalności samo ...

Podatnik zamierza wykupić przedmiot leasingu lub przenieść prawa wynikające z umowy na rzecz osoby trzeciej - pytanie tyczy rat leasingowych w okresie wcześniejszym, czy pozostaną kosztem uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rok - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.11.2005 r. (uzupełnionego w dniu 16.11.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego ...

Czy wynagrodzenie wypłacone dotychczasowemu leasingobiorcy w zamian za przejęcie przez Spółkę praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, zm. przen. Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 894, Nr 143, poz. 1199), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o ud ...

Czy w związku z tym, że Podatnik zamierza dokonać cesji umowy leasingu to wystąpi u niego obowiązek zwrotu dotychczas odliczonego VAT?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż: FIRMA w dniu 05.05.2003r. zawarła z BRE Leasing Sp. z o.o. umowę leasingu, w ramach której został Spółce oddany w użytkowanie pojazd marki VW Golf o numerze rejestracyjnym XXX. Pojazd ten w momencie zawarcia ww. mowy , w świetle obowiązujących przepisów, był zakwalifikowany jako ciężarowy i przysługiwało prawo do odliczenia w pełnej wysokoś ...

Czy przeniesienie opłaty wstępnej z tytułu przygotowania umowy leasingu operacyjnego, na nowego leasingobiorcę z powodu cesji praw do przedmiotu lesingu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości miejscowej Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, na pisemny wniosek podatnika udziela pisemnej interpretacji co do zakresu lub zastosowania prawa podatkowego i stwiedza, co następuje: Pismem z dnia 09.01.2006 r. Podatnik wystąp ...

Czy zarówno podatnikowi, jak i kolejnemu leasingobiorcy, który wstąpił w prawa i obowiązki podatnika jako Korzystający przysługuje prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów opłat z tyytułu umowy leasingu?

P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2006r (stempel UPT) jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 14.04.2006r (stempel UPT) zwróciła się St ...

Generowanie strony w 6 ms