Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: język polski

Czy faktura ( dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego) wystawiona w języku angielskim musi być przetłumaczona przez biegłego tłumacza przysięgłego ustanowionego przez sąd?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 18.03.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż faktura dotycząca wewnątrzwspó ...

Dotyczy pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nie dostarczenia niezbędnych dokumentów.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacjapodatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Fundacji zdnia 30 maja 2005r, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu SkarbowegoWarszawa-Śródmieście z dnia 20 maja 2005r Nr US 36/1CF/413/IP-14/05/UO opozostawieniu bez rozpatrze ...

Czy rachunki mogą być wystawione przez podatnika w wersji dwujęzycznej t. j. wersja polska/wersja angielska? Czy przeliczenia walutowe na złote dotyczące kwot w euro występujących w poszczególnych pozycjach rachunku mogą być dokonywane w wolnych polach tego rachunku? Czy podany przez podatnika przykład księgowania i wylicznia róznic kursowych jest prawidłowy? Czy podatnik nie musi księgować jakiejkolwie róznicy kursowej jeżeli w dniu uzyskania przychodu i w dniu faktycznego otrzymania przychodu kurs średni walut ogłaszany przez Narodowy Bank Polski jest taki sam?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity DZ. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2006 r. (uzupełnionego w dniu 28.07.2006 r.) w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje stan ...

Czy można wystawiać faktury dla kontrahentów zagranicznych w walucie obcej, przeliczając je na złotówki, ale z nazewnictwem wyrobów w języku obcym i ujmować je w rejestrach podatkowych w takiej formie?

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) w związku z art. 106 ust. 1, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późń. zm.), § 9 pkt 1 i pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku ...

Kwestia wystawienia przez podatnika faktur dokumentujących dostawę towarów w języku angielskim i polskim.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), § 9 ust.1 pkt 6-12 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie z ...

Dane jakie powinna zawierać faktura oraz język w jakim winna być wystawiona

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 27 ms