Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kapitał akcyjny

Jakie skutki podatkowe dla spółki i jej akcjonariuszy, wynikają z przeniesienia kapitału zapasowego uzyskanego z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) na kapitał akcyjny?

W wyniku weryfikacji pisma Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik z dnia 10 czerwca 2003 r. Nr PR/423/7/03/BM, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ww. ustawy ...

W stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. spółka akcyjna mogła obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które dotyczyły wyposażenia jej w kapitał akcyjny lub późniejszego podwyższenia kapitału (§ 3 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - Dz. U. Nr 6, poz. 35 ze zm.), jeżeli poniesione na ten cel koszty były zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych i podlegały amortyzacji.

Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach postanowieniem z dnia 20 lutego 2002 r. sygn. akt I SA/Ka 2445/00, wydanym na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), wystąpił do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozpoznanie sprawy przez skład siedmiu sędziów z powodu występujących w niej i ...

Czy udzielanie pożyczek własnym prawcownikom na zakup akcji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku S. A.z dnia 5.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,tj. czy udzielanie pożyczek własnym pracownikom na zakup akcji emitowanych przez S.A. nie podlega opoda ...

Czy w przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego spółki należy uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1, §3, art.216 §1 i art.217 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr.8 poz.60 /, art. 24 ust.5 pkt.4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. Nr.14 poz. 176 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.05.2005r uzupełnionego w dniu 04.07.2005r płatnika Spółki ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podwyższenie kapitału akcyjnego spółki , w związku z podjętą uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału akcyjnego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki ?

Pismem z dnia 30.05.2005r. Spółka Akcyjna zwróciła się z zapytaniem do organu podatkowego , czy powinna uiścić podatek , gdyż uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.05.2005r podniesiony został kapitał akcyjny spółki. Podniesienie kapitału akcyjnego nastąpiło poprzez bezgotówkowe przesunięcie kwoty 250.000,- zł. z funduszu zapasowego nafundusz akcyjny. W związku z brakiem emisji nowyc ...

Czy jest kosztem uzyskania przychodu w 2004 r. amortyzacja od prawa użytkowania nieruchomości przez okres 10 lat, wniesionego aportem w formie prawa użytkowania w zakresie odpowiadającym prawu najmu nieruchomości? Spółka wyemitowała w 2001 r. akcje objęte przez akcjonariusza wniesieniem tego aportu. Cała kwota emisji zwiększyła kapitał Spółki.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przeds ...

Spółka wnosi o udzielenie interpretacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów prac związanych z prywatyzacją Spółki.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Sp ...

dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia od podatku dochodu z udziału w zyskach osób prawnych uzyskanego przez akcjonariusza - Spółkę, mającą siedzibę w Szwajcarii, przeznaczonego na podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ma zamiar podwyższyć kapitał akcyjny w wyniku przekazania na ten kapitał dochodu z udziału (akcji) w zysku wnioskodawcy za 2005 rok przez Spółkę (Soc ...

dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia momentu zwolnienia od podatku dochodu z udziału w zyskach osób prawnych uzyskanego przez akcjonariusza - Spółkę, mającą siedzibę w Szwajcarii, stanowiącego równowartość kwoty przekazanej na kapitał akcyjny z kapitału zapasowego.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ma zamiar podwyższyć kapitał akcyjny w wyniku przekazania na ten kapitał kwoty stanowiącej równowartość kapitału zapasowego. W związku z powyższym Sp ...

Czy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki ciążą na tej spółce obowiązki płatnika pdof i obowiązek złożenia informacji o któej mowa w art. 42 ust. 1 updof?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ma zamiar dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie to nastąpi w drodze przekazania kwot z innych funduszy Spółki, w tym ze środków własnych. Zostanie ono dokonane ze źródeł kapitału rezerwowego i zapasowego poprzez podniesienie wartości nominalnej akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Spółka pos ...

Generowanie strony w 5 ms